Pressmeddelanden

YTTERLIGARE STARKT KVARTAL VISAR VÄGEN

Fjärde kvartalet oktober - december 2020 (jämfört med oktober-december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,6 (63,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 17,3 (8,9) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 13,1 (4,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (2,7) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,07 (0,02) SEK.

Perioden januari - december 2020 (jämfört med januari - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 359,1 (246,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 68,8 (29,3) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 52,3 (12,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,1 (5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 (0,04) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Övertagande av Tammermatics svenska organisation samt treårsavtal med Tanka värt upp till 66 MSEK om anläggningar, utrustning och service till de 75 anläggningarna.
 • Nya avtal med Tvätta (Greenium), Skoogs, Region Stockholm, Swetex och Holmgrens bil.
 • Fordonsvårdsserien Lahega Greenium med överlägsna klimatprestanda lanserad.
 • Starkare balansräkning och ny finansieringslösning sänker kostnaderna.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Treårigt avtal med SMB Städmaterialbolaget om städ- och hygienprodukter värt 6 MSEK.
 • Clemondo har beslutat att avsluta en kreditlina om 17,5 MSEK via LMK Forward AB. Beslutet tas mot bakgrund av Clemondos väsentligt stärkta finansiella position.

VD har ordet

"Resultatet och de viktiga affärerna under perioden visar att Clemondo är på rätt väg."

Clemondo avslutar året med ett starkt fjärde kvartal. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 98,6 MSEK (63,6) vilket innebär en organisk tillväxt på 55 procent. EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (8,9) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 17,2 procent (13,8). För helåret når Clemondo nettoomsättningen 359,1 MSEK (246,9) och EBITDA 68,8 MSEK (29,3). Det fjärde kvartalet 2020 är den första rapporten efter införande av redovisningsstandarden IFRS. En utförligare redovisning finner du i Not 10 som beskriver övergången till IFRS och dess påverkan på resultat- och balansräkningen.
Under perioden har vi förhandlat fram en ny finansieringslösning som sänker kostnaderna. Clemondos låneskuld uppgick vid årets utgång till 20 MSEK, förutom den marginellt nyttjade checkräkningskrediten. Soliditeten var 33,3 procent (17,0). Mot bakgrund av bolagets kraftfullt förbättrade finansiella situation kommer förslag till förtydligande alternativt ändrade finansiella mål inklusive eventuell utdelning presenteras inför stämman.
Clemondos produktionsförmåga begränsade under kvartalet våra möjligheter att ta nya affärer, men det har skett stora förbättringar. Ett fjärde skift tillkom under perioden och ett femte skift i vecka 2, 2021. Ny metodik för produktionsplanering gör oss ännu vassare på att förutse trånga sektorer. Vår drift är stabil, men marginalerna är små och vi förfinar därför vårt systematiska underhållsarbete. Vi ser fortsatt stor besparingspotential i våra värdekedjor och det pågår ett ständigt förändringsarbete.

 • Fordonsområdet präglades av hög aktivitet under perioden och flera avtal tecknades som kommer att få stor betydelse framöver. Övertagandet av Tammermatic följdes av ett treårigt ramavtal med Tanka med försäljningsvärde uppemot 66 MSEK och lansering av Greenium hos kedjan Tvätta. Under perioden har avtal även ingåtts med Skoogs och Holmgrens bil. De nya affärerna kommer successivt att generera nya intäkter under 2021.
 • Under kvartalet har vår tillväxt inom Hygien begränsats av vår produktionsförmåga, men i och med tillkomsten av ett femte skift efter periodens utgång så har vi ledig kapacitet och bearbetar aktivt marknaden. Under perioden har avtal ingåtts med Region Stockholm och Swetex samt efter periodens utgång med Städmaterialbolaget. I januari 2021 lanserades Liv Greenium, vilket stärker vår position på marknaden.
 • På industriområdet, som delvis är säsongsberoende med produkter inom Outdoor, har icke-akuta leveranser fått stå tillbaka till förmån för produktion av främst hygienprodukter till hälso- och sjukvården. Inför våren ökar både produktion och leveranser successivt.

Den positiva utvecklingen såväl vad gäller resultatet på sista raden som de viktiga affärerna under perioden visar att Clemondo är på rätt väg. Vår strategi bygger på innovation med fokus på överlägsna klimatprestanda, stärkta relationer till partners och distributörer samt att följa kunderna med ut till nya marknader. Under perioden har vi tagit stora steg framåt, men vi är bara i början av vår resa och det finns mycket mer att göra. Vi ser fram emot 2021!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020 30 april 2021

Delårsrapport Q1 2021 12 maj 2021

Delårsrapport Q2 2021 19 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 16 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 16 februari kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q4

Tisdagen den 16 februari 2020, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för fjärde kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1668219036820727567

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

2021-06-14
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.

2021-05-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-05-25
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm gällande leverans av hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2021-05-19
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic AB (CAT Städmaskiner) om försäljning av växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Produkterna kommer att säljas till bolagets befintliga kunder i Sverige som är Industri, Lager, verkstad, kommuner och städbolag. Avtalets värde uppgår till 1-2 MSEK under en treårsperiod.

2021-05-12
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har reviderat de finansiella målen och antar en utdelningspolicy för bolaget. Tillväxtmålet höjs från 10 till 12 procent medan övriga mål kvarstår oförändrade. Utdelningspolicyn innebär att vinsterna i första hand återinvesteras i bolaget.

2021-05-12
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (76,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 19,3 (13,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 15,1 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,04) SEK.
2021-05-07

Clemondo Group AB (publ) har sedan övertagandet av Tammermatickoncernens svenska organisation, arbetat för att utveckla helhetserbjudandet för miljövänlig fordonsvård i Sverige. Under april tecknades ordrar gällande nya fordonstvättmaskiner till två nya kunder - Lunds Renhållningsverk och Preem i Nässjö. Dessutom tecknades ett treårigt avtal med Rejmes lastbilstvätt i Nyköping under perioden om inköp av miljövänliga fordonsvårdsprodukter.

2021-05-07

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Storstockholms brandförsvar om leverans av miljömärkta fordonsvårdsprodukter och spolarvätska från varumärket Lahega. Avtalet sträcker sig över två år och det totala ordervärdet uppgår till 1 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet för kunden att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

2021-05-06

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 12 maj 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen

2021-04-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

1
2
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post