Bolagsordning

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Clemondo Group AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) revisor med eller utan revisorssuppleant. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

9. Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisorer
 10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

10. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse skall ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

11. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
__________________

 Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 22 juni 2020.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.