Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämma omfattar bl.a. utvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Valberedningen tillsätts av årsstämman. Valberedningen har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt inför stämmans beslut. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson med Torbjörn Lindgren som valberedningens ordförande.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post