Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2021

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämma omfattar bland annat utvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Inför årsstämman 2021 utgörs valberedningen av ordförande Peter Ragnarsson (LMK Forward AB) tillsammans med aktieägarna Lottie Norén och Johannes Efstratiadis. Utöver dem är Clemondo Group AB:s styrelseordförande, Michael Engström, adjungerad till valberedningen. Valberedningen utses bland de största aktieägarna i bolaget i linje med bolagsstyrningens riktlinjer.

Kontakt med valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till valberedningen kan skicka e-post till: valberedningen@clemondo.se

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till årsstämman om:

- val av stämmoordförande

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete

- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

- förändringar av instruktionen till valberedning (i förekommande fall)

Pressmeddelanden och rapporter via E-post