Toggla navigering

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämman omfattar bl.a. enkätutvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Valberedningen har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt inför bolagsstämmans beslut. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB