Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2024

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämma omfattar bland annat utvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Följande personer har utsetts till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024:

Ordförande Peter Ragnarsson (LMK Forward AB) tillsammans med Per August Bendt (P-A Bendt AB) och Lottie Norén (eget innehav). Utöver dem är Clemondo Group AB:s styrelseordförande, Michael Engström, adjungerad till valberedningen. Valberedningen utses bland de största aktieägarna i bolaget i linje med bolagsstyrningens riktlinjer.

Kontakt med valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till valberedningen kan skicka e-post till: [email protected]

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till årsstämman om:

- val av stämmoordförande

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete

- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

- förändringar av instruktionen till valberedning (i förekommande fall)

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.