Toggla navigering

Clemondo har ett aktieslag. Aktien handlas sedan den 19 december 2013 på Nasdaq First North Growth Market.

Clemondo

NASDAQ First North Growth Market: CLEM

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: CLEM.ST

Teckningsoptioner

Den 19 december 2016 hölls extra bolagsstämma i Clemondo (tidigare NC Lahega) där stämman beslutade om en riktad emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, med teckningstid under perioden från den 20 december 2016 till den 28 december 2016. Rätt att teckna teckningsoptionerna skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och tillkom anställda i koncernen samt dotterbolaget Lahega Kemi Aktiebolag. Genom emissionen emitterades 2 500 000 teckningsoptioner, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,37 SEK per teckningsoption, baserat på en oberoende värdering enligt Black & Scholes-modellen. 

Villkor teckningsoptionen

Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. 

Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: CLEM
ISIN: SE0005504669

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

040-200 250
info@vhcorp.se
Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB