Bolagsstyrning

Clemondo följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoende kraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i Clemondo uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.