Aktiekapital

Clemondo har ett aktiekapital om 13 265 986,50 SEK fördelat på 132 659 865 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kr.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde (SEK)
2009 Nybildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2010 Nyemission 9 000 10 000 900 000 1 000 000 100
2013 Split (1:1 000) 9 990 000 10 000 000 - 1 000 000 0,1
2013  Nyemission 2 435 150 12 435 150 243 515 1 243 515 0,1
2016  Företrädesemission 31 087 875 43 523 025 3 108 787,50 4 352 302,50 0,1
2016  Apportemission 7 500 000 51 023 025 750 000 5 102 302,50 0,1
2018 Nyemission 81 636 840 132 659 865  8 163 684 13 265 986,50 0,1

Teckningsoptioner

Vid Årsstämman 15 maj 2019 beslutades att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo koncernen genom en riktad emission av 6 600 000 teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 660 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 5 procent av aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.