Toggla navigering

Styrelsen och dess arbete

Clemondos styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ha en sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Styrelsens sammanträden behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor. Normalt hålls 6 styrelsemöten per år. All dokumentation av sammanträdena sker på svenska.

Arbetet i styrelsen följer en särskild arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, vd:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsen utvärderar regelbundet processerna för styrelsearbetet och styrelsens egna prestationer i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag. Styrelse arbete utövas också enligt Koden, som kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.

Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Michael Engström Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019.
Styrelseledamot sedan 2014.

Michael Engström, är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens Rapid Growth AB. Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och under sina 14 år utomlands. Axis, Audiodev, Avery-Dennison. Han är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield. Michael är styrelseordförande i Roos & Tegnér AB.

Aktieinnehav: 76 014

Michael Engström är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Torbjörn Lindgren Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan, Stockholm.
Torbjörn Lindgren är styrelseordförande i Moodelizer AB samt VD i INVONO AB.

Aktieinnhav: 5 150 000 via bolag HAsselgården Holding AB

Torbjörn Lindgren är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Cecilia Lager Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Ekonom Lunds Universitet.
Styrelseledamot och VD i Sherpani Advisors AB och styrelseordförande i Navigera AB. Styrelseledamot i bland annat Collector AB, Elanders AB, Kungl. Tennishallen AB, Kvinvest AB, Cinnober Financial Technology Aktiebolag, Capacent AB och Altor Fund Management AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB, Sapa och ABB.

Aktieinnehav: 0

Cecilia Lager är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Camilla Dahlin Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Är VD för IUC Syd AB och styrelseledamot i Nilsson Special Vehicles AB, som är listat på Nasdaq First North Growth Market. Hon har tidigare erfarenhet som VD i industribolag (FM Industri) och kontorschef inom bank (SEB och Nordea).

Aktieinnehav: 0

Camilla Dahlin är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant

Invald 2017.

Arbetat på Clemondo sedan 2012. Ansvarig för taktiskt och operativt inköpsarbete. Kandidatexamen i Service Management med inriktning mot logistik vid Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 0

Jonas Schoultze är att anse som beroende i enlighet med Koden.

Mattias Skogar Arbetstagarrepresentant

Invald 2018.

Arbetat med produktutveckling på Clemondo sedan 2007. Högskoleingenjör vid Mitthögskolan med inriktning mot biologi, miljö och kemi.

Aktieinnehav: 0

Mattias Skogar är att anse som beroende i enlighet med Koden.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB