Styrelse

Styrelsen och dess arbete

Clemondos styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ha en sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Styrelsens sammanträden behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor. Normalt hålls 6 styrelsemöten per år. All dokumentation av sammanträdena sker på svenska.

Arbetet i styrelsen följer en särskild arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, vd:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsen utvärderar regelbundet processerna för styrelsearbetet och styrelsens egna prestationer i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag. Styrelse arbete utövas också enligt Koden, som kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.

Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Michael Engström Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019.
Styrelseledamot sedan 2014.

Michael Engström är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens & Partners AB. Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och under sina 14 år utomlands, t ex Axis, Audiodev och Avery-Dennison. Han är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield. Michael är styrelsemedlem i Roos & Tegnér AB.

Aktieinnehav: 177 014 aktier (varav 47 000 aktier via sitt bolag Sellwell Group AB)

Michael Engström är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Cecilia Lager Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Ekonom Lunds Universitet.
Cecilia Lager är styrelseledamot och VD i Sherpani Advisors AB samt styrelseordförande i Navigera AB. Hon är styrelseledamot i Elanders AB, Capacent Holding AB, Altor Fund Manager AB och Evolution Gaming Group AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från finanssektorn, inom strategisk utveckling och transformation, samt marknad och kommunikation. Hon har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB, Sapa och ABB.

Aktieinnehav: 100 000 (via sitt bolag Sherpani Advisors AB)

Cecilia Lager är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Camilla Dahlin Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Camilla Dahlin är VD för IUC Syd AB (Industriellt Utvecklings Centra), ett innovationsdrivet bolag som verkar för tillväxt och ökad konkurrenskraft i industribolag. Civilekonom från Lunds universitet. Hon sitter även i styrelsen för Sparbanken Skåne samt för Nilsson Special Vehicles AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market. Camilla har tidigare erfarenheter som VD i industribolaget FM industri och ledande befattningar inom SEB och Nordea.

Aktieinnehav: 0

Camilla Dahlin är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Jonas Schoultze Arbetstagarrepresentant

Invald 2017.

Jonas Schoultze arbetar sedan 2012 som produktionsplanerare/operativ inköpare på Clemondo. Han har en kandidatexamen i Service Management från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 0

Jonas Schoultze är att anse som beroende i enlighet med Koden.

Lisa Hugoh Arbetstagarrepresentant

Invald 2020.

Lisa Hugoh arbetar sedan 2020 som Miljö- och hållbarhetsansvarig på Clemondo. Hon har en kandidatexamen i Miljövetenskap från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav: 0

Lisa Hugoh är att anse som beroende i enlighet med Koden.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post