Styrelse

Styrelsen och dess arbete

Clemondos styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ha en sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Styrelsens sammanträden behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor. Normalt hålls 6 styrelsemöten per år. All dokumentation av sammanträdena sker på svenska.

Arbetet i styrelsen följer en särskild arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, vd:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsen utvärderar regelbundet processerna för styrelsearbetet och styrelsens egna prestationer i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag. Styrelse arbete utövas också enligt Koden, som kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.

Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.

För närvarande består styrelsen av följande personer:

Michael Engström Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019.
Styrelseledamot sedan 2014.

Michael Engström är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens & Partners AB. Han är styrelseordförande i Hammerglass AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB (publ). Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning,marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och under sina 14 år utomlands, t ex Axis, Audiodev och Avery-Dennison. Han är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield.

Aktieinnehav: 369 014 aktier varav 239 000 aktier (via sitt bolag Sellwell Group AB).

Michael Engström är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Camilla Dahlin Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Camilla Dahlin är VD för IUC Syd AB (Industriellt Utvecklings Centra), ett innovationsdrivet bolag som verkar för tillväxt och ökad konkurrenskraft i industribolag. Civilekonom från Lunds universitet. Hon är invald som vice ordförande i Sparbaken Skåne, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Finn samt för Nilsson Special Vehicles AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market. Camilla har tidigare erfarenheter som VD i industribolaget FM industri och ledande befattningar inom SEB och Nordea.

Aktieinnehav: 100 000 aktier (via bolag Make in Casu AB).

Camilla Dahlin är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Lina K Wiles Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1975

Lina K Wiles är Chief Sustainability Officer på Adapteo Group och har bakgrund som Head of Sustainability för OKQ8 Scandinavia, hållbarhetschef på Elis Textil Service AB och ansvarig för Tetra Paks hållbarhetskommunikation i Norden och Baltikum. Att förena hållbarhet, affär och varumärke har löpt som en röd tråd genom hennes gärning. Lina är doktor i kemisk ekologi och ekotoxikologi vid Lunds universitet. Hon bedöms som oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Lina K Wiles är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Mikael Olsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1968

Mikael verkar sedan 2015 som VD för Mercedes-Benz Sveriges retailbolag och har tidigare bland annat varit Head of Training och Head of HR för Mercedes-Benz i Sverige och Danmark. Han är före detta yrkesofficer med majorsgrad och har en bred erfarenhet av ledarskap i olika miljöer bl.a. från internationell tjänstgöring i Bosnien. Mikael är ledamot i styrelsen för Motorbranschens Arbetsgivarförbund (MAF), en del av Transportföretagen i Svenskt Näringsliv. Han har utbildning från Försvarshögskolan och IHM Business School. Han bedöms som oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Mikael Olsson är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Marie-Louise Cedermalm Arbetstagarrepresentant

Invald 2021.

Marie-Louise Cedermalm har varit anställd i bolaget sedan 1996 och har i olika perioder arbetat inom produktionsplanering, inköp, lager, laboratoriet och kundsupport. Sedan 2020 arbetar hon som produktansvarig för Liv, Strovels och Privat Label.

Aktieinnehav: 0 aktier. 

Marie-Louise Cedermalm är att anse som oberoende i enlighet med Koden.

Annelie Höggren Arbetstagarrepresentant

Invald 2023.

Annelie Höggren har varit anställd i bolaget sedan 2022 och arbetar som Key Account Manager inom marknadsområde Hygien med varumärket Liv.

Hon har tidigare arbetserfarenhet inom sälj och kategoriutveckling från bland annat Kiilto/CCS Healthcare, Cederroth, Carlsberg och Coop samt en magisterexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 17 500 aktier

Annelie Höggren är att anse som oberoende enligt Koden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.