Lahega fastighet flygfoto

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 27 juni 2018

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma, bilaga 2

Styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden och rapporter via E-post