Pressmeddelanden

Tillväxt och mer än fördubblad EBITDA

Första kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 77,5 (69,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,7 (4,4 varav 0,5 engångskostnader) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,01) och 0,03 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo tecknar avtal med Axess Logistics gällande kompletta fordonsvårdslösningar avseende varumärket Lahega med ett bedömt årligt ordervärde på cirka 2 MSEK.
 • Omförhandling av avtal med regioner säkrar full täckning för de ökade kostnader som uppstår vid produktion av desinfektionsmedel. Det innebär att bolaget får en viktig roll i att förse sjukvården med tvål samt yt- och handdesinfektion. Volymtillskottet bedöms bli betydande samt ihållande.
 • När Covid-19 drabbade Sverige inleddes ett samarbete med The Absolut Company kring tillfälliga leveranser av etanol för att hantera de akuta behoven.
 • Clemondo tidigarelägger installationen av produktionslina från Rörvik i syfte att snabbt utöka produktionskapaciteten.

VD har ordet

"Vi vet att Clemondo har ännu större potential i nuvarande kostym och vi är väl rustade för vår resa mot tillväxt."

Det första kvartalet 2020 visar att Clemondo är på rätt spår - vi stängde Q1 med en tillväxt på drygt 11 procent. Intäkterna ökade till 77,5 MSEK (69,6) med ett EBITDA på 9,7 MSEK (4,4). Det innebär en EBITDA-marginal på 12,5 procent, vilket överträffar vårt finansiella mål på 10 procent. Både Fordon och Hygien uppvisar god tillväxt under perioden, medan vi fortsatt har utmaningar inom det mer spretiga Industri. De insatser i form av besparingar, effektiviseringar och arbetet med den interna kulturen som vi har genomfört bär nu frukt. Vi vet att Clemondo har ännu större potential i nuvarande kostym och vi är väl rustade för vår resa mot tillväxt. Vi ser den underliggande tillväxten tydligt redan under Q1, där Corona-effekten ännu var marginell och balanserades av ökade kostnader för uppväxlingen.

Kvartalets sista två veckor präglades i stor utsträckning av Corona-krisen, vilket successivt har medfört en omställning och uppväxling av verksamheten. Clemondo är ett av de företag vars produkter är kritiska för sjukvård och omsorg - hand- och ytdesinfektion - och vi vill givetvis göra vårt yttersta för att bidra till att bekämpa pandemin. Då kostnaderna för flertalet insatsvaror ökade kraftigt tog vi därför snabbt initiativ till en omförhandling av avtalen med landets regioner för att säkra full kostnadstäckning. Samtidigt planerade vi för uppväxling av produktionen, med fler skift, utbyggd kapacitet och inhyrd personal för att kunna leverera så mycket som möjligt till sjukvården, vilket får en successiv effekt under kommande kvartal.

Vår strategi för denna speciella tid handlar om att skydda vår personal mot smitta, att rampa upp produktionen för att möta samhällets behov, samt sist men inte minst, att tillse att våra kunder inom övriga segment får de varor de efterfrågar. Vi räknar med att effekterna starkt påverkar både volym och resultat under kommande kvartal. Vi tror att en ökad efterfrågan på våra rengöringsprodukter kommer att bestå under lång tid framöver då pandemin har visat oss alla vikten av en noggrann hygien i alla miljöer där människor vistas - men vi lämnar liksom tidigare inte någon prognos för resultatet.

 • Inom fordonsområdet ser vi tydliga resultat av vår mer fokuserade strategi. Området växer under det första kvartalet och visar styrka i form av nya affärer med Axess Logistics. Vi ser även fram emot att få lansera nästa generation fordonsvård, som bygger på konceptet nollbarhet (noll påverkan på miljö och arbetsmiljö) i höst efter lovande tester hos kunder.
 • På hygienområdet med varumärket Liv ökade efterfrågan under perioden till följd av vår strategi att satsa mer på privata aktörer. Efter periodens utgång har den offentliga efterfrågan på desinfektion inom ramen för de omförhandlade avtalen exploderat. Vi ställer om för att möta behoven, men ser även en långsiktig affär där produktion av högkvalitativa produkter i Sverige ger nya avtal som t ex Hygienteknik.
 • Industriområdet med varumärket Strovels möter fortsatta utmaningar och tappar något efter perioden. Det finns delsegment - t ex Outdoor - som går riktigt bra, medan klassiska industriprodukter möter ännu större utmaningar när industrin drar ned eller pausar.

Vi är stolta över vår personal som gör sitt yttersta för att bidra till samhällets kamp mot Corona-viruset. Och vi är tacksamma för att vi har lagt en solid grund för lönsam tillväxt!

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bolagsstämma 2019 22 juni 2020

Delårsrapport Q2, 2020 20 augusti 2020

Delårsrapport Q3, 2020 12 november 2020

Bokslutskommunike, 2020 16 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på www.investor.clemondo.se

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Helsingborg den 13 maj 2020

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 13 maj kl. 08.30 CEST. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250.

Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser ar Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

For ytterligare information se www.clemondo.se

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

2020-11-12
Regulatorisk

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

2020-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post