Pressmeddelanden

STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

Tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

  • Clemondo tecknade ett löpande ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter.
  • Clemondo beslutade att öka produktionstakten från 3-skift till 4-skift vid en av produktionslinjerna i Helsingborg. Det innebär en produktionsökning på cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 750 000 SEK/vecka.
  • Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK.

VD har ordet

"För första gången når och överträffar vi samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet."

Det tredje kvartalet är normalt årets svagaste till följd av semesterperioden och naturliga säsongsvariationer som präglar efterfrågan inom fordonssegmentet. Trots det växer Clemondos intäkter under Q3 organiskt med 66 procent till 89,9 (54,2) MSEK med ett EBITDA på 14,5 (4,0) MSEK. Det innebär en EBITDA-marginal på 16,2 (7,3) procent. Vår soliditet uppgick vid periodens utgång till 31,8 procent, vilket innebär att Clemondo för första gången når och överträffar samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet.

Vår allt starkare balansräkning bidrar till sänkta finansiella kostnader. Under årets första nio månader har vi minskat vår finansiella nettoskuld med 24,7 MSEK och förbättrat saldot på vår checkkredit med 5,2 MSEK. Denna förbättring skapar möjlighet att optimera vår finansiering.

Produktionsmässigt närmade vi oss under kvartalet en mer balanserad situation, men när nu Covid-19 eskalerar kommer vår leveransförmåga ännu tydligare sätta gränsen för vår tillväxt. För vissa format har brist på insatsvaror begränsat produktionen under perioden men vi har säkrat leveranser och växlar nu upp produktionen. För att tillgodose kundernas mer selektiva efterfrågan kommer vi under Q4 gå upp till fyrskift på berörd linje och har samtidigt säkrat insatsmaterial för ett femte skift.

Under perioden har vår nya gröna strategi för Fordon omsatts i praktisk handling med vår nya hållbara produktserie Greenium. Vi har dessutom skrivit avtal med Tammermatic Oy om övertagandet av deras svenska verksamhet, vilket befäster vår ledande position inom hållbara helhetslösningar för rengöring. Affären är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande om hållbar rengöring av fordon med andra aktörers närhet till kunderna.

  • Inom Fordon möter vår nyligen lanserade hållbara Greeniumserie bra initial respons. De första tillgängliga produkterna kommer successivt att följas av fler med sikte på ett komplett erbjudande inom fordonsvård innan årets slut. Under perioden har vi ingått avtal med Connect Bus och efter periodens utgång har vi tecknat avtal med Holmgrens Bil.
  • Under perioden togs beslut om en ny strategi för Hygien som handlar om att vi vill växa tillsammans med våra distributörer, samtidigt som vi kan bygga långsiktiga kostnadsfördelar och skala upp vår affär. I takt med att vår produktionsförmåga ökar kommer vi att kunna hantera förfrågningar från en del av de potentiella kunder som nu "står på kö". Under perioden har vi ingått avtal med PacsOn om hygienprodukter och efter periodens utgång har vi slutit ramavtal med grossisten Swetex Städprodukter.
  • Vi kan nu konstatera att utvecklingen inom Industri har börjat vända. Tappet mot föregående år är det lägst uppmätta tack vare en fortsatt stark utveckling inom Outdoor. Vårt arbete med sortimentsöversyn fortgår.

Det är speciella tider och när smittspridningen nu tar fart igen blir det återigen allt viktigare att skydda vår fantastiska personal och därmed också vår leveransförmåga. Den andra våg av smitta som nu utmanar oss sätter fokus på värdet av hygien. Samtidigt kan vi glädjas åt att även andra segment uppvisar en positiv utveckling.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020 16 februari 2021
Årsredovisning 2020 30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021 12 maj 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 12 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 november kl. 07.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q3

Torsdagen den 12 november 2020, klockan 09.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för tredje kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5072099226686504203

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se

2021-02-11

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2020 tisdagen den 16 februari 2021 klockan 08:30. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2021-02-05

Clemondo Group AB (publ) ingår partnerskap med Öresundskraft, som tillsammans med det lokala näringslivet kommer arbeta för att uppnå Helsingsborgs klimatmål "Netto Noll 2035". Klimatpartnerskap med näringslivet är en av drivkrafterna för att nå klimatneutralitet i kommunen. Clemondo, som redan arbetar på bred front med egna hållbarhetsmål, tar nu nästa steg i hållbarhetsarbetet och kommer bidra till kommunens klimatmål utifrån fyra fokusområden.

2021-01-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) ingår ett treårigt avtal med Städmaterielbolaget AB (SMB) om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 6 Mkr över en treårs period.

2020-12-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tillsammans med Göteborgs Kemanalys utfört tester enligt "IVL testmetod II" (Svenska Miljöinstitutet) som mäter snabbseparation vilket är den enskilt viktigaste parametern för att rena utsläpp från fordonstvättar. I testet jämfördes tre kompletta och konkurrerande fordonsvårdssystem som bedömdes utifrån bästa och snabbaste separation och Greenium uppnådde klart bäst resultat - långt under Naturvårdsverkets uppsatta gränsvärden.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post