Pressmeddelanden

STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

Tredje kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

  • Clemondo tecknade ett löpande ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter.
  • Clemondo beslutade att öka produktionstakten från 3-skift till 4-skift vid en av produktionslinjerna i Helsingborg. Det innebär en produktionsökning på cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 750 000 SEK/vecka.
  • Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK.

VD har ordet

"För första gången når och överträffar vi samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet."

Det tredje kvartalet är normalt årets svagaste till följd av semesterperioden och naturliga säsongsvariationer som präglar efterfrågan inom fordonssegmentet. Trots det växer Clemondos intäkter under Q3 organiskt med 66 procent till 89,9 (54,2) MSEK med ett EBITDA på 14,5 (4,0) MSEK. Det innebär en EBITDA-marginal på 16,2 (7,3) procent. Vår soliditet uppgick vid periodens utgång till 31,8 procent, vilket innebär att Clemondo för första gången når och överträffar samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet.

Vår allt starkare balansräkning bidrar till sänkta finansiella kostnader. Under årets första nio månader har vi minskat vår finansiella nettoskuld med 24,7 MSEK och förbättrat saldot på vår checkkredit med 5,2 MSEK. Denna förbättring skapar möjlighet att optimera vår finansiering.

Produktionsmässigt närmade vi oss under kvartalet en mer balanserad situation, men när nu Covid-19 eskalerar kommer vår leveransförmåga ännu tydligare sätta gränsen för vår tillväxt. För vissa format har brist på insatsvaror begränsat produktionen under perioden men vi har säkrat leveranser och växlar nu upp produktionen. För att tillgodose kundernas mer selektiva efterfrågan kommer vi under Q4 gå upp till fyrskift på berörd linje och har samtidigt säkrat insatsmaterial för ett femte skift.

Under perioden har vår nya gröna strategi för Fordon omsatts i praktisk handling med vår nya hållbara produktserie Greenium. Vi har dessutom skrivit avtal med Tammermatic Oy om övertagandet av deras svenska verksamhet, vilket befäster vår ledande position inom hållbara helhetslösningar för rengöring. Affären är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande om hållbar rengöring av fordon med andra aktörers närhet till kunderna.

  • Inom Fordon möter vår nyligen lanserade hållbara Greeniumserie bra initial respons. De första tillgängliga produkterna kommer successivt att följas av fler med sikte på ett komplett erbjudande inom fordonsvård innan årets slut. Under perioden har vi ingått avtal med Connect Bus och efter periodens utgång har vi tecknat avtal med Holmgrens Bil.
  • Under perioden togs beslut om en ny strategi för Hygien som handlar om att vi vill växa tillsammans med våra distributörer, samtidigt som vi kan bygga långsiktiga kostnadsfördelar och skala upp vår affär. I takt med att vår produktionsförmåga ökar kommer vi att kunna hantera förfrågningar från en del av de potentiella kunder som nu "står på kö". Under perioden har vi ingått avtal med PacsOn om hygienprodukter och efter periodens utgång har vi slutit ramavtal med grossisten Swetex Städprodukter.
  • Vi kan nu konstatera att utvecklingen inom Industri har börjat vända. Tappet mot föregående år är det lägst uppmätta tack vare en fortsatt stark utveckling inom Outdoor. Vårt arbete med sortimentsöversyn fortgår.

Det är speciella tider och när smittspridningen nu tar fart igen blir det återigen allt viktigare att skydda vår fantastiska personal och därmed också vår leveransförmåga. Den andra våg av smitta som nu utmanar oss sätter fokus på värdet av hygien. Samtidigt kan vi glädjas åt att även andra segment uppvisar en positiv utveckling.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020 16 februari 2021
Årsredovisning 2020 30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021 12 maj 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 12 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 november kl. 07.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q3

Torsdagen den 12 november 2020, klockan 09.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för tredje kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5072099226686504203

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se

2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

2020-10-26

Clemondo Group AB (publ) förbereder lanseringen av nästa del i Greeniumserien - Liv Greenium - som kommer börja säljas i början av 2021. Liv Greenium är en helt ny produktserie rengörings-produkter som innehåller allrent, grovrent, vanlig såpa och stensåpa, en sur och en alkalisk badrumsrengöring samt ett rengöringsmedel för skurmaskin. Samtliga produkter i serien är biologiskt nedbrytbara, dvs baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.

2020-10-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter en förstudie tillsammans med PwC tagit beslutet införa IFRS som ny redovisningsstandard. Målsättningen är att övergången till IFRS ska ske vid årsskiftet. Bytet av redovisningsstandard kommer att belasta Q4 2020 respektive Q1 2021 med cirka 0,5 MSEK. Övergången till IFRS bedöms bidra till en stabil grund för Clemondos fortsatta tillväxt.

2020-10-16

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ettårigt ramavtal med städgrossisten Swetex Produkter AB om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 2 Mkr.

2020-10-14

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt avtal med Holmgrens Bil AB om miljövänliga fordonsvårdsprodukter från varumärket Lahega.

2020-10-12

Clemondo Group AB (publ) lanserar idag Lahega Greenium - en helt ny vegetabilisk produktserie för fordonsvård. Produkterna som nu lanseras har upp till 95 procent lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter samtidigt som de i många fall är upp till 40 procent mer effektiva.

2020-09-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn AB om hygienprodukter från varumärket Liv. Ramavtalet gäller löpande med tre månaders uppsägningstid.

2020-09-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften från 3-skift till 4-skift på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Därmed bedöms produktionstakten öka med dryga 30 procent på den aktuella produktionslinjen, vilket motsvarar ett försäljningsvärde om cirka 750 000 SEK i veckan. Beslutet är framförallt drivet av en fortsatt hög efterfrågan på hygienprodukter. Förändringen beräknas vara fullt genomförd innan årsskiftet.

2020-09-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige AB om leverans av produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde av 4,8 MSEK.

<<
1
2
3
...
19
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post