Pressmeddelanden

STARK TILLVÄXT - SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL UPPNÅS

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo tecknade ett löpande ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn om hygienprodukter.
 • Clemondo beslutade att öka produktionstakten från 3-skift till 4-skift vid en av produktionslinjerna i Helsingborg. Det innebär en produktionsökning på cirka 30 procent vilket motsvarar cirka 750 000 SEK/vecka.
 • Clemondo tecknade ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde om 4,8 MSEK.

VD har ordet

"För första gången når och överträffar vi samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet."

Det tredje kvartalet är normalt årets svagaste till följd av semesterperioden och naturliga säsongsvariationer som präglar efterfrågan inom fordonssegmentet. Trots det växer Clemondos intäkter under Q3 organiskt med 66 procent till 89,9 (54,2) MSEK med ett EBITDA på 14,5 (4,0) MSEK. Det innebär en EBITDA-marginal på 16,2 (7,3) procent. Vår soliditet uppgick vid periodens utgång till 31,8 procent, vilket innebär att Clemondo för första gången når och överträffar samtliga uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och soliditet.

Vår allt starkare balansräkning bidrar till sänkta finansiella kostnader. Under årets första nio månader har vi minskat vår finansiella nettoskuld med 24,7 MSEK och förbättrat saldot på vår checkkredit med 5,2 MSEK. Denna förbättring skapar möjlighet att optimera vår finansiering.

Produktionsmässigt närmade vi oss under kvartalet en mer balanserad situation, men när nu Covid-19 eskalerar kommer vår leveransförmåga ännu tydligare sätta gränsen för vår tillväxt. För vissa format har brist på insatsvaror begränsat produktionen under perioden men vi har säkrat leveranser och växlar nu upp produktionen. För att tillgodose kundernas mer selektiva efterfrågan kommer vi under Q4 gå upp till fyrskift på berörd linje och har samtidigt säkrat insatsmaterial för ett femte skift.

Under perioden har vår nya gröna strategi för Fordon omsatts i praktisk handling med vår nya hållbara produktserie Greenium. Vi har dessutom skrivit avtal med Tammermatic Oy om övertagandet av deras svenska verksamhet, vilket befäster vår ledande position inom hållbara helhetslösningar för rengöring. Affären är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande om hållbar rengöring av fordon med andra aktörers närhet till kunderna.

 • Inom Fordon möter vår nyligen lanserade hållbara Greeniumserie bra initial respons. De första tillgängliga produkterna kommer successivt att följas av fler med sikte på ett komplett erbjudande inom fordonsvård innan årets slut. Under perioden har vi ingått avtal med Connect Bus och efter periodens utgång har vi tecknat avtal med Holmgrens Bil.
 • Under perioden togs beslut om en ny strategi för Hygien som handlar om att vi vill växa tillsammans med våra distributörer, samtidigt som vi kan bygga långsiktiga kostnadsfördelar och skala upp vår affär. I takt med att vår produktionsförmåga ökar kommer vi att kunna hantera förfrågningar från en del av de potentiella kunder som nu "står på kö". Under perioden har vi ingått avtal med PacsOn om hygienprodukter och efter periodens utgång har vi slutit ramavtal med grossisten Swetex Städprodukter.
 • Vi kan nu konstatera att utvecklingen inom Industri har börjat vända. Tappet mot föregående år är det lägst uppmätta tack vare en fortsatt stark utveckling inom Outdoor. Vårt arbete med sortimentsöversyn fortgår.

Det är speciella tider och när smittspridningen nu tar fart igen blir det återigen allt viktigare att skydda vår fantastiska personal och därmed också vår leveransförmåga. Den andra våg av smitta som nu utmanar oss sätter fokus på värdet av hygien. Samtidigt kan vi glädjas åt att även andra segment uppvisar en positiv utveckling.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020 16 februari 2021
Årsredovisning 2020 30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021 12 maj 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 12 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 november kl. 07.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q3

Torsdagen den 12 november 2020, klockan 09.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för tredje kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5072099226686504203

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se

2021-06-14
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.

2021-05-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-05-25
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm gällande leverans av hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2021-05-19
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic AB (CAT Städmaskiner) om försäljning av växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Produkterna kommer att säljas till bolagets befintliga kunder i Sverige som är Industri, Lager, verkstad, kommuner och städbolag. Avtalets värde uppgår till 1-2 MSEK under en treårsperiod.

2021-05-12
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har reviderat de finansiella målen och antar en utdelningspolicy för bolaget. Tillväxtmålet höjs från 10 till 12 procent medan övriga mål kvarstår oförändrade. Utdelningspolicyn innebär att vinsterna i första hand återinvesteras i bolaget.

2021-05-12
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (76,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 19,3 (13,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 15,1 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,04) SEK.
2021-05-07

Clemondo Group AB (publ) har sedan övertagandet av Tammermatickoncernens svenska organisation, arbetat för att utveckla helhetserbjudandet för miljövänlig fordonsvård i Sverige. Under april tecknades ordrar gällande nya fordonstvättmaskiner till två nya kunder - Lunds Renhållningsverk och Preem i Nässjö. Dessutom tecknades ett treårigt avtal med Rejmes lastbilstvätt i Nyköping under perioden om inköp av miljövänliga fordonsvårdsprodukter.

2021-05-07

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Storstockholms brandförsvar om leverans av miljömärkta fordonsvårdsprodukter och spolarvätska från varumärket Lahega. Avtalet sträcker sig över två år och det totala ordervärdet uppgår till 1 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet för kunden att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

2021-05-06

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 12 maj 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen

2021-04-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

1
2
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post