Pressmeddelanden

Stark resultatförbättring - nu börjar resan mot tillväxt

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 250,0 (269,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 17,2 (-17,4) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (18,8) MSEK, varav 0,5 (18,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-32,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,36) och -0,03 (-0,36) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.
 • Verksamhetsåret 2019 avslutas med ett positivt resultat på sista raden och Clemondos långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent bedöms vara inom räckhåll.

VD har ordet

"Vi är stolta över att avsluta 2019 med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll."

Clemondos försäljning under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 64,6 MSEK (68,2). EBITDA blev 5,7 MSEK (-5,8), vilket ger en marginal på 8,9 procent (-8,5%). Den lägre försäljningen beror i huvudsak på bortvald Private Labelvolym och minskningen är konstant mot tidigare kvartal under året. Med detta summerar vi också 2019 med en försäljning på 250,0 MSEK (269,2) och EBITDA på 17,2 MSEK (-17,4): en resultatförbättring med nästan 35 MSEK.

Vår lagerbindning har minskat med 1,5 MSEK samtidigt som vi under kvartalet tagit en del avskrivningar på vårt lager som en följd av en mer renodlad affär. Detta belastar fjärde kvartalet negativt men kommer stärka vår bruttomarginal framöver.

Vi är både glada och stolta över att avsluta 2019, ett omställningens år, med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll. Att på bara 12 månader genomföra en så pass krävande och omfattande turn around fyller mig med tillförsikt.

Clemondo står väl rustat när vi nu påbörjar vår resa mot tillväxt. Omvärldsfaktorer som ökat fokus på hållbarhet bidrar till att vässa vår konkurrenskraft. Under 2020 ska vi bli ännu bättre på att dra nytta av detta; både genom att utveckla nya hållbara produkter och genom att minska vårt eget klimatavtryck.
Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.

· Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Vi är i slutfasen för att släppa en ny strategi för fordonsområdet som kommer att beslutas inom kort.

· Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018-2019 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden ser vi en fortsatt stark utveckling och är övertygade om att området kommer att växa i hög takt.

· Inom industriområdet med varumärket Strovels finns mest kvar att utveckla i jämförelse med övriga varumärken inom verksamheten. För att vända den negativa trenden kommer vi i större utsträckning bearbeta marknaden via återförsäljare. Detta kommer allt annat lika påverka bruttomarginalen negativt men kompenseras av sänkta personal- och övriga kostnader. Vi bedömer att vår EBITDA kommer stärkas genom förändringen och därmed bidra till att vi når våra finansiella mål.

Avslutningsvis vill jag rikta ett extra stort tack till Clemondos medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb med att vända på alla stenar och hela tiden hitta effektivare arbetssätt!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning publiceras 23 april 2020
Delårsrapport kvartal 1, 2020 13 maj 2020
Bolagsstämma 2020 14 maj 2020
Delårsrapport kvartal 2, 2020 20 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3, 2020 12 november 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns aven pa https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg 14 februari 2020

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Vastra Hamnen Corporate Finance ar Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

For ytterligare information se www.clemondo.se

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

2020-11-12
Regulatorisk

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

2020-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post