Pressmeddelanden

Stark förbättring av det underliggande resultatet

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.

1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,3 (141,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (-8,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (-17,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,34) SEK. 

Viktiga händelser under perioden

 • Varumärket Liv tecknade återförsäljaravtal med Staples som är ett av Europas största företag för kontorsmaterial, bl a med produkter för städ och hygien. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.
 • Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo-koncernen genom en riktad emission av 6 600 000 teckningsoptioner. 

VD har ordet 

"Vi får mycket positiv respons från våra kunder och samarbetspartners, som vittnar om att de upplever en påtaglig förbättring och förändring. Det stärker oss i tron att vi kommer att nå våra långsiktiga mål." 

Clemondos försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgick till 61,7 MSEK (67,7), en minskning med 9 procent som i huvudsak kan hänföras till bortfall av aktivt bortvald Private Label-volym. EBITDA för perioden blev 3,1 MSEK (-9,4), vilket ger en marginal på 5,0 procent. Därutöver påverkades Q2 av normala säsongsvariationer. Volymminskningen från Q1 till Q2 är i nivå med tidigare år.

Arbetet med att stärka vår bruttomarginal och sänkta personalkostnader liksom övriga kostnader går bättre och snabbare än budgeterat. Det är tillfredsställande att se hur våra anställda stigit fram och axlat ett större ansvar i denna förändring så att vi faktiskt klarat höja vår servicegrad ut mot kund trots kraftiga nedskärningar. Det innebär att vi har tagit viktiga steg för att ytterligare förbättra lönsamheten och att vi kan leverera ett stabilt EBITDA-resultat som bådar gott inför volymmässigt starkare kvartal. De under 2018 presenterade åtgärdsprogrammen är nu fullt genomförda undantaget viss lagerrensning. Vi kommer kunna stänga dessa under tredje kvartalet i linje med tidigare kommunicerade siffror. 

Under perioden har både omsättning och resultat påverkats fortsatt negativt av flaskhalsar i vår fabrik. Med bättre produktionsplanering hade Clemondo kunnat tjäna mer pengar och frigöra ytterligare rörelsekapital. Vi har därför använt sommaren till att rulla ut en ny Supply Chain-organisation vilken i kombination med förbättrade arbetssätt gör att vi förväntar oss att produktionsutmaningarna successivt avtar under det andra halvåret 2019.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete i linje med strategin att fokusera på de segment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Clemondos erbjudande under varumärket Lahega är starkt, vilket bäst illustreras av det avtal vi slöt med Bilia under Q1 och som successivt får effekt. Utvecklingen under det gångna kvartalet var bra, men hämmades av att nybilsförsäljningen var rekordstark under jämförelseperioden i fjol.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden ser vi tecken på att insatserna börjar få resultat och vi är övertygade om att området kommer att växa framöver. Särskilt glädjande är det faktum att vi har slutit ett nationellt avtal med Staples, en av Europas största återförsäljare av produkter för städning och hygien.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har under våren arbetat intensivt med en plan som ska implementeras under hösten. Likt övriga affärsområden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar.

Vi får mycket positiv respons från våra kunder och samarbetspartners, som vittnar om att de upplever en påtaglig förbättring och förändring. Gensvaret är viktigt eftersom det bidrar till att skapa den kultur och fokus som behövs för att Clemondo ska kunna nå sin fulla potential. Det stärker oss i tron att vi kommer att nå våra långsiktiga mål!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ) 

Finansiell kalender 

Delårsrapport kvartal 3, 2019   15 november 2019
Bokslutskommuniké, 2019   14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 23 augusti 2019

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

2020-11-12
Regulatorisk

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

2020-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post