Pressmeddelanden

Stark förbättring av det underliggande resultatet

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.

1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 131,3 (141,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (-8,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (-17,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,34) SEK. 

Viktiga händelser under perioden

 • Varumärket Liv tecknade återförsäljaravtal med Staples som är ett av Europas största företag för kontorsmaterial, bl a med produkter för städ och hygien. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.
 • Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för VD och koncernchef, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Clemondo-koncernen genom en riktad emission av 6 600 000 teckningsoptioner. 

VD har ordet 

"Vi får mycket positiv respons från våra kunder och samarbetspartners, som vittnar om att de upplever en påtaglig förbättring och förändring. Det stärker oss i tron att vi kommer att nå våra långsiktiga mål." 

Clemondos försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgick till 61,7 MSEK (67,7), en minskning med 9 procent som i huvudsak kan hänföras till bortfall av aktivt bortvald Private Label-volym. EBITDA för perioden blev 3,1 MSEK (-9,4), vilket ger en marginal på 5,0 procent. Därutöver påverkades Q2 av normala säsongsvariationer. Volymminskningen från Q1 till Q2 är i nivå med tidigare år.

Arbetet med att stärka vår bruttomarginal och sänkta personalkostnader liksom övriga kostnader går bättre och snabbare än budgeterat. Det är tillfredsställande att se hur våra anställda stigit fram och axlat ett större ansvar i denna förändring så att vi faktiskt klarat höja vår servicegrad ut mot kund trots kraftiga nedskärningar. Det innebär att vi har tagit viktiga steg för att ytterligare förbättra lönsamheten och att vi kan leverera ett stabilt EBITDA-resultat som bådar gott inför volymmässigt starkare kvartal. De under 2018 presenterade åtgärdsprogrammen är nu fullt genomförda undantaget viss lagerrensning. Vi kommer kunna stänga dessa under tredje kvartalet i linje med tidigare kommunicerade siffror. 

Under perioden har både omsättning och resultat påverkats fortsatt negativt av flaskhalsar i vår fabrik. Med bättre produktionsplanering hade Clemondo kunnat tjäna mer pengar och frigöra ytterligare rörelsekapital. Vi har därför använt sommaren till att rulla ut en ny Supply Chain-organisation vilken i kombination med förbättrade arbetssätt gör att vi förväntar oss att produktionsutmaningarna successivt avtar under det andra halvåret 2019.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete i linje med strategin att fokusera på de segment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Clemondos erbjudande under varumärket Lahega är starkt, vilket bäst illustreras av det avtal vi slöt med Bilia under Q1 och som successivt får effekt. Utvecklingen under det gångna kvartalet var bra, men hämmades av att nybilsförsäljningen var rekordstark under jämförelseperioden i fjol.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden ser vi tecken på att insatserna börjar få resultat och vi är övertygade om att området kommer att växa framöver. Särskilt glädjande är det faktum att vi har slutit ett nationellt avtal med Staples, en av Europas största återförsäljare av produkter för städning och hygien.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har under våren arbetat intensivt med en plan som ska implementeras under hösten. Likt övriga affärsområden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar.

Vi får mycket positiv respons från våra kunder och samarbetspartners, som vittnar om att de upplever en påtaglig förbättring och förändring. Gensvaret är viktigt eftersom det bidrar till att skapa den kultur och fokus som behövs för att Clemondo ska kunna nå sin fulla potential. Det stärker oss i tron att vi kommer att nå våra långsiktiga mål!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ) 

Finansiell kalender 

Delårsrapport kvartal 3, 2019   15 november 2019
Bokslutskommuniké, 2019   14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 23 augusti 2019

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-06-24

Clemondo Group AB (publ) bedömer att den nordiska potentialen är stor och arbetar aktivt för att utveckla affärerna på övriga nordiska marknader. Nu inleds leveranserna av hygienprodukter inom ramen för varumärket Liv till Danmark och Norge.

2020-06-22
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 22 juni 2020 beslutades följande.

2020-05-29
Regulatorisk

Korrigering av publicerat pressmeddelande den 26/5 2020 kl 15:45. Här anges motpart, i övrigt identiskt innehåll.

Clemondo Group AB (publ) förlänger och utökar avtalet med en av Europas största återförsäljare inom vårdsektorn, OneMed. Avtalet omfattar Sverige med möjlighet för leverans till övriga nordiska länder. Avtalet rör produkter inom Hygiensegmentet och löper över 2 år med ett värde på 12 MSEK, vilket är cirka 50 procent högre än affärsvolymen i nu gällande kontrakt.

2020-05-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) förlänger och utökar avtalet med en av Europas största återförsäljare inom vårdsektorn. Avtalet omfattar Sverige med möjlighet för leverans till övriga nordiska länder. Avtalet rör produkter inom Hygiensegmentet och löper över 2 år med ett värde på 12 MSEK, vilket är cirka 50 procent högre än affärsvolymen i nu gällande kontrakt.

2020-05-25

Clemondo Group AB (publ) frisläpper nu utvalda hand- och ytdesinfektionsprodukter avsedda för privata kunder utanför den prioriterade sjukvården.

2020-05-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 juni 2020 kl. 14.00 i Sundspärlans lokaler med adress Fältarpsvägen 60, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. Med anledning av osäkerheten kring spridning av coronaviruset (Covid-19) kommer försiktighetsåtgärder vidtas. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

2020-05-13
Regulatorisk

Jag tror starkt på Clemondo och ser det som självklart att äga en del av det bolag som jag ansvarar för i egenskap av VD. Vi har lagt grunden för lönsam tillväxt och ser mycket positivt på framtiden, kommenterar Jesper Svensson, VD i Clemondo Group.

2020-05-13
Regulatorisk

Första kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 77,5 (69,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,7 (4,4 varav 0,5 engångskostnader) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,01) och 0,03 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-05-11
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tagit den nya produktionslinan, ursprungligen från fabriken i Rörvik, i drift. Det innebär att kapaciteten i Helsingborgsfabriken ökar med 750 000 liter per månad, vilket tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande daterat den 23 mars 2020.

2020-05-06

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för första kvartalet 2020 onsdagen den 13 maj 2020 (klockan 08:30). Samma eftermiddag klockan 15:00 håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

1
2
...
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post