Pressmeddelanden

Pressmeddelande delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

VÅRT HITTILLS BÄSTA KVARTAL - CLEMONDO STÅR STARKT

Andra kvartalet 2020

· Rörelsens intäkter uppgick till 96,1 (61,7) MSEK.

· EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 16,7 (3,1 varav 0,0 engångskostnad) MSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 (-2,0) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,01) och 0,07 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

  • Clemondo inför treskift för att växla upp produktionen, tar in extra personal för sommarproduktion och tidigarelägger driftsättning av en produktionslina från Rörvik.
  • Clemondo tecknar avtal med Hygienteknik om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 MSEK på årsbasis.
  • Clemondo har inlett test av nästa generation miljövänliga produkter för fordonsvård.
  • Clemondo utökar avtalet med europeiska vårdgrossisten OneMed avseende produkter inom Hygiensegmentet. Avtalet löper över 2 år med ett värde på 12 MSEK.
  • Clemondo inleder leveranser av hygienprodukter till Danmark och Norge samt frisläpper hygienprodukter för privatkunder på den svenska marknaden.
  • Clemondos VD och ledning köper aktier i bolaget.

VD har ordet

"Våra goda resultat bidrar till att stärka Clemondos balansräkning."

Under andra kvartalet 2020 ökade Clemondos intäkter till 96,1 (61,7) MSEK, en tillväxt på 55 procent jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 16,7 (3,1) MSEK vilket innebär en EBITDA-marginal på 17,4 (5,0) procent - rejält över vårt finansiella mål om 10 procent.

Det innebär att perioden summeras till Clemondos bästa kvartal någonsin, såväl sett till försäljning som till resultat. Perioden har präglats av Corona-pandemins effekter. Vi har kraftigt växlat upp vår produktion, samtidigt som vi har lyckats skydda organisationen mot smitta. Vårt EBITDA för perioden är ett resultat av vårt höga kapacitetsutnyttjande, vår förmåga att snabbt växla upp för att möta efterfrågan och olika insatser för att öka produktiviteten. Här finns mer att göra och det går att växa ytterligare i nuvarande kostym utan kostsamma investeringar.

Som ett sista steg i vår turn-around får vi nu även med oss kassaflödet med 26,9 MSEK. Det bidrar till att stärka vår balansräkning. Vid utgången av perioden var vår soliditet 27,3 procent - att jämföra med 19,1 procent vid årets ingång - och den närmar sig därmed det uppsatta målet på 30 procent. Vi har under Q1-Q2 amorterat 28,7 MSEK på vår finansiella nettoskuld. Sammantaget innebär det att Clemondo står starkt och är redo för fortsatt tillväxt.

Även om merparten av tillväxten är hänförlig till desinfektionsprodukter inom Hygien så står Clemondo på tre ben. För juni månad noterade vi glädjande nog att samtliga områden utvecklades positivt och bidrog till framgången. Utmaningen blir att balansera och styra produktionen i takt med att vi rör oss mot ett nytt normalläge.

· Inom Fordon såg vi en kraftig negativ Corona-effekt i april och maj för att i juni återvända till tillväxt, om än begränsad. Under hösten väntar lanseringen av nästa generation miljövänliga fordonsvårdsprodukter, som har fått mycket positivt bemötande vid test hos kund.

· På Hygienområdet har vi, i en utmanande verklighet med många svårigheter, lyckats med bedriften att skala upp produktionen med över 500 procent. Det känns skönt att visa våra kunder att vi genomgående jobbat enligt devisen full kostnadstäckning, dvs enbart justerat priser relaterat till förändrade råvarupriser. Vi är ifatt efterfrågan på de flesta förpackningsformaten. Vi ser en fortsatt väldigt stark men inte oändlig efterfrågan. Under kvartalet har vi prioriterat svenska avtalskunder inom vård och omsorg, men har initierat leveranser till privatmarknaden och till övriga nordiska länder. Vi bedömer att efterfrågan kommer ligga kvar på en fortsatt hög nivå.

· Det är glädjande att se att den renodling av området Industri som inleddes i höstas nu börjar bära frukt. Drivet av en allt starkare Outdoor-försäljning har nedgången bromsats trots en Coronapåverkad marknad och vi ser positivt på framtiden.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till kollegor, leverantörer och kunder. Alla har verkligen ställt upp på ett fantastiskt sätt så att vi tillsammans har kunnat hjälpa Sverige och sjukvården genom en svår period.

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3, 2020 12 november 2020

Bokslutskommuniké, 2020 16 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på www.investor.clemondo.se

Helsingborg den 20 augusti 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD

Telefon: 070-529 17 22

E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO

Telefon: 076-611 75 41

E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 20 augusti kl. 07.30 CEST.

Clemondo presenterar Q2

Torsdagen den 20 augusti 2020, klockan 09.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för andra kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2244333439114628109

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.investor.clemondo.se

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

2020-10-26

Clemondo Group AB (publ) förbereder lanseringen av nästa del i Greeniumserien - Liv Greenium - som kommer börja säljas i början av 2021. Liv Greenium är en helt ny produktserie rengörings-produkter som innehåller allrent, grovrent, vanlig såpa och stensåpa, en sur och en alkalisk badrumsrengöring samt ett rengöringsmedel för skurmaskin. Samtliga produkter i serien är biologiskt nedbrytbara, dvs baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.

2020-10-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter en förstudie tillsammans med PwC tagit beslutet införa IFRS som ny redovisningsstandard. Målsättningen är att övergången till IFRS ska ske vid årsskiftet. Bytet av redovisningsstandard kommer att belasta Q4 2020 respektive Q1 2021 med cirka 0,5 MSEK. Övergången till IFRS bedöms bidra till en stabil grund för Clemondos fortsatta tillväxt.

2020-10-16

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ettårigt ramavtal med städgrossisten Swetex Produkter AB om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 2 Mkr.

2020-10-14

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt avtal med Holmgrens Bil AB om miljövänliga fordonsvårdsprodukter från varumärket Lahega.

2020-10-12

Clemondo Group AB (publ) lanserar idag Lahega Greenium - en helt ny vegetabilisk produktserie för fordonsvård. Produkterna som nu lanseras har upp till 95 procent lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter samtidigt som de i många fall är upp till 40 procent mer effektiva.

2020-09-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett ramavtal med den rikstäckande leverantören PacsOn AB om hygienprodukter från varumärket Liv. Ramavtalet gäller löpande med tre månaders uppsägningstid.

2020-09-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften från 3-skift till 4-skift på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Därmed bedöms produktionstakten öka med dryga 30 procent på den aktuella produktionslinjen, vilket motsvarar ett försäljningsvärde om cirka 750 000 SEK i veckan. Beslutet är framförallt drivet av en fortsatt hög efterfrågan på hygienprodukter. Förändringen beräknas vara fullt genomförd innan årsskiftet.

2020-09-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige AB om leverans av produkter för fordonsrengöring till ett uppskattat samlat ordervärde av 4,8 MSEK.

<<
1
2
3
...
19
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post