Pressmeddelanden

North Chemical har inlett förhandlingar för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik

North Chemicals styrelse har fattat beslut om att inleda förhandlingar med fackliga organisationer för att koncentrera bolagets verksamhet till Rörvik. En sådan koncentration av verksamheten skulle innebära nedläggning och flytt av administration, produktion, forskning & utveckling samt lager i Alingsås. Beräkningar visar att bolaget skulle kunna spara 5 miljoner kronor per år redan från 2016. Totalt berörs elva anställda i Alingsås. 

Som ett led i den fortsatta förstärkningen av koncernens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft har styrelsen beslutat att inleda förhandlingar avseende en flytt av koncernens administration, produktion, lager och forskning & utveckling i Alingsås till Rörvik. Ekonomifunktionerna inom dotterbolagen i koncernen har redan under våren 2014 samordnats till Rörvik. Ett fortsatt effektivt North Chemical är viktigt och bra för bolaget och dess olika intressenter.

Syftet med en centralisering är att skapa förbättrade förutsättningar för den tillväxtstrategi och lönsamhet som styrelsen lagt fast. Om centraliseringen genomförs kommer verksamheten i Alingsås att under hösten 2015 samlokaliseras med verksamheten i Rörvik. Flyttkostnaden beräknas till 1 miljon kronor och kommer belasta resultatet 2015. En centralisering skulle även enligt ledningens bedömning medföra nyanställningar av ca 6 personer i Rörvik.

Om den planerade centraliseringen genomförs kommer verksamheten i Alingsås fortsättningsvis bestå av 5-6 personer inom försäljning, marknad och teknisk support alla inom affärsområdet Fordon & Industri. Den övergripande säljorganisationen i Sverige berörs inte alls.

Genom den planerade centraliseringen optimeras flöden, emballagelager och råvarulager med produktion - för att skapa ökad effektivitet. Sannolikt behövs en mindre yta än med dagens verksamhet på två orter. Möjligheten till samutnyttjande av personal och utrustning ökar högst väsentligt om det samlas under samma tak. Bolaget skulle därmed samla viktiga funktioner på ett ställe företagsledning, administration, inköp, ordermottagning, produktion, produktionsplanering, lager, färdiga produkter och leveranser.

RÖRVIK 2014-11-03

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80,
Mobil: +46 708 25 14 00
Mail: stig.norberg@northchemical.se;

Om North Chemical
North Chemical AB (publ) grundades i oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande leverantör till Nordens största detalj- och dagligvaruhandelsföretag och återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl privata som professionella användare. Med tre affärsområden, egna fabriker samt egen FoU inom den kemtekniska branschen har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör. Bolagets Certified Adviser är Redeye. För vidare information läs mer på www.northchemical.se 

Filer för nedladdning
2016-05-03

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 maj 2016 kl. 11.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-05-03

Styrelsen för North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om. Totalt har huvudägarna åtagit sig att teckna motsvarande 47 procent av företrädesemissionen. Huvudägarna och ett konsortium av externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen är 100 procent säkerställd.

2016-04-20

Aktieägarna i North Chemical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.30 på Vrigstad Värdshus i Vrigstad. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.00 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2016-04-18

North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har ingått avtal om att förvärva Lahega Kemi AB ("Lahega Kemi") för en sammanlagd köpeskilling om 120 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av lån och eget kapital. Finansieringsvillkoren i sin helhet kommer presenteras inom kort, och under alla förhållanden, i god tid före årsstämman.

2016-03-31

Johan Zackrisson utses till ny CFO i North Chemical med plats i företagets ledningsgrupp från och med den 30 mars 2016. Johan Zackrisson är revisor sedan 1998 och har lång erfarenhet av noterade bolag, vilket innebär att North Chemical nu stärker börskompetensen. Tidigare CFO Tomas Jönsson lämnar bolaget.

2016-03-03

Den extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av Stig Norberg via bolag Stile Venture AB genomfördes den 2 mars 2016 på Vrigstad Värdshus.

2016-02-26

OMSTRUKTURERING LÄGGER GRUNDEN FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

1 oktober - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 (32,6) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 12,1 (15,8) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -7,2 (-1,6) MSEK
  • Resultatet uppgick till -5,8 (-3,3) MSEK 
  • Engångskostnader för flytt och omstrukturering belastade perioden med 4,4 MSEK.

1 januari - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 127,8 (131,7) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 53,6 (60,1) MSEK
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (3,5) MSEK
  • Resultatet uppgick till -13,5 (-5,4) MSEK
  • Engångskostnader för omstrukturering, flytt och VD-skifte belastade året med 6,4 MSEK.
2016-02-19

North Chemical har sagt upp ett avtal med en svensk distributör av tvätt- och rengöringsprodukter. Bakgrunden till beslutet är dels att lönsamheten är för svag, dels att det inte har varit möjligt att förhandla om avtalet som ingicks i januari 2015.

<<
1
...
12
13
14
15
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post