Toggla navigering
Kallelse till årsstämma i NC Lahega

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 6 maj 2017 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 5 maj 2017), samt anmäler sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 8 maj 2017. Anmälan kan ske skriftligt under adress NC Lahega AB, Makadamgatan 16, 250 13 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon 042-25 67 00 eller per e-post info@lahega.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 5 maj då avstämningsdagen infaller lördagen den 6 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 8 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.northchemical.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
17. Avslutning

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att advokaten Åsa Hansdotter ska väljas till ordförande för årsstämman 2017.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Förslag avseende val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (punkterna 9-13)
Valberedningen inför årsstämman 2017 består av ordförande Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson.

Valberedningen har föreslagit följande.

 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter exklusive arbetstagarrepresentanter.
 • Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 625 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Torbjörn Lindgren, Sten Norinder, Michael Engström och Cecilia Lager.
 • Omval av Torbjörn Lindgren som styrelsens ordförande.
 • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2018, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor.

Förslag avseende valberedning (punkt 14)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av aktier och röster i bolaget per den 31 december 2016, har underrättat bolaget om att de lämnar följande förslag avseende valberedning.

Förslag avseende valberedning inför årsstämman 2018

 • Valberedningen ska ha tre ledamöter.
 • Omval av Torbjörn Lindgren, Staffan Persson och Peter Ragnarsson såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018.
 • Torbjörn Lindgren ska omväljas till valberedningens ordförande.
 • För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i NC Lahega AB eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2018 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 1. Firma i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Bolagets firma är NC Lahega AB (publ). Bolaget är publikt."

ersätts med

"Bolagets firma är Clemondo Group AB (publ). Bolaget är publikt."

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet i 4. Aktiekapital samt avseende antalet aktier i 5. Antal aktier ändras på så sätt att nuvarande bestämmelser

"Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

respektive

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

ersätts med

"Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor."

respektive

"Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000."

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Helsingborg 11 april 2017

NC Lahega AB (publ)
Styrelsen

Filer för nedladdning
2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

2019-05-09
Regulatorisk

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.
2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2019-03-18
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har sedan förvärvet av Lahega förhandlat med Stile Realestate AB om villkoren för ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden för uppgörelsen täcks till fullo av tidigare gjorda avsättningar.

2019-02-15
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.

2019-02-15
Regulatorisk

Anpassad kostym och positiva nyheter inom fordon

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,1 (73,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (2,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 5,6 (0,1) MSEK, varav 5,6 (0,1) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK och -0,06 (-0,07) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 270,1 (300,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -17,4 (18,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 18,8 (1,4) MSEK, varav 18,6 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,16) SEK och -0,4 (-0,16) SEK efter utspädning.
2019-01-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ramavtal med Bilia om att förse samtliga anläggningar i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård. Avtalet gäller i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år, Clemondo bedömer att affären med Bilia ökar från 4 till 8 MSEK under 2019. På sikt innebär avtalet ytterligare potentiell volym.

2018-12-20
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Svensson till ny VD för Clemondo med start den 1 januari 2019. Samtidigt tar Michael Engström, t f VD och styrelseledamot, över posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som ledamot i styrelsen.

1
2
...
14
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB