Pressmeddelanden

FORTSATT FRAMGÅNG FÖR VÅR GRÖNA STRATEGI

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED APRIL - JUNI 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 76,0 (74,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,6 (7,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 0,4 (3,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (2,6) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,00 (0,02) SEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL - JUNI 2022

  • Clemondo inför månadsvisa prisjusteringar för att löpande parera kostnadsökningar på insatsvaror.
  • 90% av resterande volym har omförhandlats med anledning av högre råvarupriser
  • Clemondo förlänger avtalet med Ikaros Cleantech AB om försäljning av skärvätskor och industriprodukter från varumärket Strovels samt växtbaserade produkter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 4 miljoner på årsbasis.
  • Personer i ledande ställning hos Clemondo tecknar totalt drygt 5 miljoner aktier som ett led i bolagets incitamentsprogram.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 30 juni 2022 än vad som i övrigt omnämnts i inledningen av denna rapport.

VD HAR ORDET

Clemondos nettoomsättning för perioden uppgick till 76,0 MSEK (74,5) med ett rörelseresultat EBITDA på 4,6 MSEK (7,5). Vår finansiella position stärktes ytterligare: Vid periodens utgång hade Clemondo en soliditet på 45,9 procent (40,2) och en skuldsättningsgrad på 1,2 (1,5). Det är historiskt starka siffror för koncernen.

Fordon utvecklades fortsatt positivt med en tillväxt på cirka 15 procent under perioden, drivet av framgångarna för Greenium. Den positiva utvecklingen är ett styrketecken med tanke på att den underliggande tillväxtfaktorn bilförsäljning var svag under Q2. Bilförsäljningen för såväl nya som för begagnade bilar minskade med 25 procent enligt MRF:s statistik. Det visar att den gröna omställningen har hög prioritet för våra kunder och hos konsument, vilket ger skjuts till försäljningen av vår växtbaserade rengöringsserie Greenium.

Inom Hygien består affären till stor del av hand- och ytdesinfektion för offentliga miljöer, där Clemondos försäljning volymmässigt har stabiliserats på en mer än dubbelt så hög nivå som före pandemin, om än lägre än under jämförelseperioden då pandemin drev affären.

För Industri är utvecklingen stabil, med en positiv utveckling för industrikunderna medan efterfrågan på Outdoorprodukter har minskat något efter pandemin.

Vår lönsamhet har kortsiktigt påverkats negativt av kraftigt stigande råvarupriser och våra prisökningar blev omsprungna av ännu snabbare kostnadsökningar. Detta har påverkat vår bruttomarginal negativt under den gångna perioden. Vi möter emellertid förståelse från kunderna för behovet av justerade priser för att möta kostnadsutvecklingen.

Under det gångna kvartalet har vi förfinat våra metoder att hantera en mer volatil omvärld. För drygt två tredjedelar av affärsvolymen införde vi under Q2 månadsprissättning, vilket skyddar vår bruttomarginal. För återstoden av vår affärsvolym har vi fram till rapportens publicering omförhandlat cirka 90 procent. Vi har även fortsatt arbetet med att säkra vår försörjning av kritiska råvaror, vilket innebär viss lageruppbyggnad. Samtidigt har vi genom fortsatta effektiviseringar sänkt vår kostnadsmassa med 5,1 MSEK jämfört med föregående år. Tack vare dessa insatser når vi en EBITDA-marginal på 6,0 procent för perioden och vi ser fram emot att vår bruttomarginal successivt stärks under det tredje kvartalet i år.

För att summera perioden kan vi konstatera att den underliggande starka trenden består: Fler och fler säger nej till paradoxen att smutsa ner vår planet för att hålla rent.

Hållbara produkter möter positivt gensvar och ökad efterfrågan på marknaden. Det driver Clemondos affär och gör att vi ser positivt på framtiden, i synnerhet när vi nu bedömer att vi har en stabil plan för att möta kostnadsexplosionen och kan fokusera organisationens energi på tillväxt i stället för på att försvara marginalerna. Vi ser fram emot en successivt bättre bruttomarginal under det tredje kvartalet, i kombination med fortsatt tillväxt för Greenium.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

FINANSIELL KALENDER 

Delårsrapport Q3 202211 November 2022
Bokslutskommuniké 2022.17 Februari 2023

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]  
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt: [email protected], tel: 08-463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 18 augusti, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Under fredagen den 19 augusti kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig via Erik Penser Bank på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Ni hittar även inspelningen på vår hemsida under Investor relations på www.clemondo.se.


Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Igor Tubic på Penser Bank: [email protected]. Frågor måste vara oss tillhanda senast 18/8 kl 13.30.

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se 

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.