Pressmeddelanden

Fortsatt fokus på resultatförbättringar

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är genomförda och tillsammans med löpande effektiviseringsåtgärder under 2019 är grunden lagd för att Clemondo ska nå de finansiella målen.
 • Förändringarna i Supply Chainorganisationen får effekt: bättre kundservice och minskad lagerbindning med 4,6 MSEK vid utgången av perioden.
 • Arbetet med en ny strategi för fordonsområdet har inletts och kommer att färdigställas före årsskiftet.
 • Det av årsstämman beslutade optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgrupp och nyckelpersoner.

VD har ordet

"Under 2020 går vi in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus."

Clemondos försäljning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 54,2 MSEK (59,5). EBITDA för perioden blev 4,0 MSEK (-3,5), vilket ger en marginal på 7,3 procent. Den minskade försäljningen jämfört med motsvarande period i fjol beror i huvudsak på beslut som rör vår Private Label-affär. Därutöver påverkades Q3 av normala säsongsvariationer: volymminskningen är i nivå med tidigare år.

Förändringarna i vår Supply Chainorganisation har fått effekt och kommer att stärka vår bruttomarginal framöver: vid utgången av Q3 är vi ikapp leveransmässigt och kan ge våra kunder god service, samtidigt som vår lagerbindning har minskat med 4,6 MSEK. En tydlig förbättringsmöjlighet framöver är att finna bättre balans mellan produktionsvolym, kostnader och kapitalbindning under den säsongsmässigt svagare sommaren.

Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är nu genomförda, vilket innebär att vi i kombination med löpande effektiviseringsåtgärder har lagt grunden för att kunna nå våra finansiella mål och generera ett stabilt EBITDA-resultat. Vi bedömer att vi under 2020 går in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus. Att både Fordon och Hygien växer - Private Label undantaget - måste ses som ett tydligt styrketecken och vittnar om att vårt erbjudande och våra varumärken Lahega och Liv är starka.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Under perioden har vi inlett arbetet med en ny strategi för fordonsområdet som kommer färdigställas före årsskiftet.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden kan vi se att tillväxten nu tar fart och vi är övertygade om att området kommer att växa mer än våra långsiktiga mål framöver.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har nu färdigställt och påbörjat implementeringen av en ny plan för att vända den negativa utvecklingen. Likt övriga områden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar och avveckla alternativt avyttra övriga delar av erbjudandet.

Avslutningsvis vill jag framhålla att det nya optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgruppen. Det är ett uttryck för vår gemensamma övertygelse om att våra insatser kommer att bära frukt framöver!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2019 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns även på https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg den 15 november 2019

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected] 

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, [email protected] För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-04-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) utökar tillfälligt volymerna med cirka 3,5 MSEK i ett avtal med en befintlig återförsäljare. Anledningen är ökade volymer hos återförsäljaren som avser de kommande 17 veckorna och som en följd utökas Clemondos leveranser under perioden. Avtalet avser i huvudsak desinfektionsprodukter från segmentet Liv.

2020-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s (publ) styrelse har beslutat att utöka produktionskapaciteten genom att ta in extra personal som gör det möjligt att fortsatt köra treskift under sommarmånaderna maj till augusti. Åtgärden medför en investering på 2 MSEK och innebär ett förväntat tillskott i volym som motsvarar drygt 50 MSEK i omsättning för Clemondo.

2020-04-17
Regulatorisk

Clemondo har inlett test av nästa generation miljövänliga produkter för fordonsvård. Det handlar i nuläget om storsäljare som kallavfettning, alkalisk rengöring, fälgrent och bilschampo med helt nya formuleringar som bygger på en miljövänlig bas. De färdiga produkterna kommer lanseras till höstsäsongen 2020.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser vården i och omkring Västmanland med försörjningsmateriel.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman, tidigare planerad att avhållas den 14 maj 2020, till ett senare datum. Clemondo återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

2020-04-02
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare aviserat att Helsingborgsfabriken har gått från tvåskift till treskift på vardagarna för att möta efterfrågan på desinfektionsmedel. Nu väljer företaget att införa ett helgskift dagtid för att ytterligare öka produktionskapaciteten.

2020-03-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) sluter avtal med Absolut Company om leverans av etanol för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på hand- och ytdesinfektion. Avtalet möjliggör fortsatt uppväxling av produktionen av desinfektionsmedel vid Clemondos fabrik i Helsingborg.

2020-03-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tidigarelägger drifttagningen av en ny produktionslina som kommer från fabriken i Rörvik. Den nya produktionslinan kommer att vara fullt fungerande redan i början av maj månad, vilket innebär att kapaciteten i fabriken ökar med 750 000 liter per månad.

2020-03-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter förhandling säkrat full täckning för de ökade kostnader som uppstår vid produktion av desinfektionsmedel. Det innebär att bolaget får ett volymtillskott i övrigt turbulenta tider.

2020-02-14
Regulatorisk

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.
<<
1
...
4
5
6
7
...
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.