Pressmeddelanden

Fortsatt fokus på resultatförbättringar

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är genomförda och tillsammans med löpande effektiviseringsåtgärder under 2019 är grunden lagd för att Clemondo ska nå de finansiella målen.
 • Förändringarna i Supply Chainorganisationen får effekt: bättre kundservice och minskad lagerbindning med 4,6 MSEK vid utgången av perioden.
 • Arbetet med en ny strategi för fordonsområdet har inletts och kommer att färdigställas före årsskiftet.
 • Det av årsstämman beslutade optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgrupp och nyckelpersoner.

VD har ordet

"Under 2020 går vi in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus."

Clemondos försäljning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 54,2 MSEK (59,5). EBITDA för perioden blev 4,0 MSEK (-3,5), vilket ger en marginal på 7,3 procent. Den minskade försäljningen jämfört med motsvarande period i fjol beror i huvudsak på beslut som rör vår Private Label-affär. Därutöver påverkades Q3 av normala säsongsvariationer: volymminskningen är i nivå med tidigare år.

Förändringarna i vår Supply Chainorganisation har fått effekt och kommer att stärka vår bruttomarginal framöver: vid utgången av Q3 är vi ikapp leveransmässigt och kan ge våra kunder god service, samtidigt som vår lagerbindning har minskat med 4,6 MSEK. En tydlig förbättringsmöjlighet framöver är att finna bättre balans mellan produktionsvolym, kostnader och kapitalbindning under den säsongsmässigt svagare sommaren.

Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är nu genomförda, vilket innebär att vi i kombination med löpande effektiviseringsåtgärder har lagt grunden för att kunna nå våra finansiella mål och generera ett stabilt EBITDA-resultat. Vi bedömer att vi under 2020 går in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus. Att både Fordon och Hygien växer - Private Label undantaget - måste ses som ett tydligt styrketecken och vittnar om att vårt erbjudande och våra varumärken Lahega och Liv är starka.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Under perioden har vi inlett arbetet med en ny strategi för fordonsområdet som kommer färdigställas före årsskiftet.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden kan vi se att tillväxten nu tar fart och vi är övertygade om att området kommer att växa mer än våra långsiktiga mål framöver.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har nu färdigställt och påbörjat implementeringen av en ny plan för att vända den negativa utvecklingen. Likt övriga områden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar och avveckla alternativt avyttra övriga delar av erbjudandet.

Avslutningsvis vill jag framhålla att det nya optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgruppen. Det är ett uttryck för vår gemensamma övertygelse om att våra insatser kommer att bära frukt framöver!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2019 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns även på https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg den 15 november 2019

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se 

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-03-17
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har efter förhandling säkrat full täckning för de ökade kostnader som uppstår vid produktion av desinfektionsmedel. Det innebär att bolaget får ett volymtillskott i övrigt turbulenta tider.

2020-02-14
Regulatorisk

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.
2020-02-11

Clemondo Group AB (publ) tecknar avtal med Axess Logistics gällande kompletta fordonsvårdslösningar från varumärket Lahega. Genom avtalet övergår bolaget till att enbart använda Lahegas produkter för in- och utvändig rengöring samt polering av bilar vid samtliga anläggningar i Sverige. Clemondo bedömer att den årliga försäljningen genom avtalet kommer uppgå till cirka 2 mkr.

2019-12-05
Regulatorisk
2019-11-15
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.
2019-08-23
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.
2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

2019-05-09
Regulatorisk

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.
<<
1
2
3
4
...
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post