Pressmeddelanden

Fortsatt fokus på resultatförbättringar

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är genomförda och tillsammans med löpande effektiviseringsåtgärder under 2019 är grunden lagd för att Clemondo ska nå de finansiella målen.
 • Förändringarna i Supply Chainorganisationen får effekt: bättre kundservice och minskad lagerbindning med 4,6 MSEK vid utgången av perioden.
 • Arbetet med en ny strategi för fordonsområdet har inletts och kommer att färdigställas före årsskiftet.
 • Det av årsstämman beslutade optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgrupp och nyckelpersoner.

VD har ordet

"Under 2020 går vi in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus."

Clemondos försäljning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 54,2 MSEK (59,5). EBITDA för perioden blev 4,0 MSEK (-3,5), vilket ger en marginal på 7,3 procent. Den minskade försäljningen jämfört med motsvarande period i fjol beror i huvudsak på beslut som rör vår Private Label-affär. Därutöver påverkades Q3 av normala säsongsvariationer: volymminskningen är i nivå med tidigare år.

Förändringarna i vår Supply Chainorganisation har fått effekt och kommer att stärka vår bruttomarginal framöver: vid utgången av Q3 är vi ikapp leveransmässigt och kan ge våra kunder god service, samtidigt som vår lagerbindning har minskat med 4,6 MSEK. En tydlig förbättringsmöjlighet framöver är att finna bättre balans mellan produktionsvolym, kostnader och kapitalbindning under den säsongsmässigt svagare sommaren.

Åtgärdsprogrammen som initierades 2018 är nu genomförda, vilket innebär att vi i kombination med löpande effektiviseringsåtgärder har lagt grunden för att kunna nå våra finansiella mål och generera ett stabilt EBITDA-resultat. Vi bedömer att vi under 2020 går in i en fas av mer normalt fokus på "operational excellence". Med detta frigörs tid och resurser för ett tydligare tillväxtfokus. Att både Fordon och Hygien växer - Private Label undantaget - måste ses som ett tydligt styrketecken och vittnar om att vårt erbjudande och våra varumärken Lahega och Liv är starka.

 • Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Under perioden har vi inlett arbetet med en ny strategi för fordonsområdet som kommer färdigställas före årsskiftet.
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden kan vi se att tillväxten nu tar fart och vi är övertygade om att området kommer att växa mer än våra långsiktiga mål framöver.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att bevisa. Vi har nu färdigställt och påbörjat implementeringen av en ny plan för att vända den negativa utvecklingen. Likt övriga områden kommer vi allokera våra resurser till de delsegment där vi har störst komparativa fördelar och avveckla alternativt avyttra övriga delar av erbjudandet.

Avslutningsvis vill jag framhålla att det nya optionsprogrammet fulltecknades av ledningsgruppen. Det är ett uttryck för vår gemensamma övertygelse om att våra insatser kommer att bära frukt framöver!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2019 14 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns även på https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg den 15 november 2019

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se 

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

2020-11-12
Regulatorisk

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

2020-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post