Pressmeddelanden

Fortsatt fokus på åtgärder för högre lönsamhet

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Företrädesemissionen tillförde cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader och 38,0 MSEK efter emissionskostnader.
 • Fortsatt arbete med omstrukturering av organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

VD har ordet
"Arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär är min allra högsta prioritet. Vi går från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten."

Clemondos försäljning under årets tredje kvartal summerades till 59,5 MSEK, vilket är jämförbart med motsvarande period i fjol. EBITDA uppgick till -3,5 MSEK (1,1), justerad EBITDA efter jämförelsestörande poster blev noll (1,5 MSEK). Vår affärsmiljö är fortsatt tuff och konkurrensutsatt. Prispress påverkar, liksom ökade kostnader för råvaror. En betydande del av våra inköp sker i euro, medan försäljningen främst sker i svenska kronor. Trots två genomförda och ytterligare en planerad prishöjning har vi ännu inte fullt ut lyckats kompensera oss och vi jobbar intensivt för att stärka våra marginaler.

Ett viktigt led i lönsamhetsarbetet är vårt åtgärdsprogram. Flertalet åtgärder är genomförda, däribland flytt av kvarvarande produktion i Rörvik till Helsingborg. I samband med förändringarna i Rörvik så har ytterligare besparingar skett i form av en avveckling av vårt logistikerbjudande inom Private Label, den så kallade Plocken. Omsättning motsvarande omkring 9 MSEK på årsbasis tas därmed bort, vilket emellertid stärker förutsättningarna att nå vårt lönsamhetsmål eftersom logistikerbjudandet kräver omfattande handpåläggning och ställer krav på lagerhållning av ett stort sortiment.

Det tredje kvartalet belastades av kostnader av engångskaraktär på 3,5 MSEK, vilket innebär att den samlade kostnaden för åtgärderna uppgår till 13,2 MSEK vid utgången av kvartalet. Vår bedömning är att åtgärdsprogrammet fullt ut kommer att genomföras under 2018 och att de totala kostnaderna kommer hamna runt den budgeterade ramen på 16 MSEK. Effekterna blir synliga successivt under fjärde kvartalet 2018 och under första halvan av 2019.

Som tillförordnad VD är arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär min allra högsta prioritet. Det innebär ingen förändring av strategin, däremot en förskjutning av fokus; från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten. I det förändrings-arbetet behöver ledningen involvera, engagera och motivera samtliga medarbetare. Vi har satt samman ett turn around-team med bred sammansättning som går igenom affären och tar fram förslag till ytterligare åtgärder för att nå lönsamhet.

Med kapitalet från emissionen som bas, tidigare beslutade och i huvudsak genomförda åtgärder och ett ännu starkare fokus är jag övertygad om att vi skapar en stabil grund för lönsam tillväxt framöver.

Michael Engström
Tf VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018               15 februari 2019
Delårsrapport kvartal 1, 2019            9 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2, 2019          23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019          15 november 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

2018-11-16

För ytterligare information

Michael Engström, tf VD
Telefon: 076-374 87 69
E-post: michael.engstrom@clemondo.se

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: hans.ostebo@clemondo.se

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.30 CET.

Filer för nedladdning
2020-05-05
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare meddelat att bolaget skjuter upp årsstämman som tidigare var planerad till den 14 maj. Styrelsen har nu beslutat att årsstämman ska genomföras måndagen den 22 juni klockan 14.00.

2020-04-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) utökar tillfälligt volymerna med cirka 3,5 MSEK i ett avtal med en befintlig återförsäljare. Anledningen är ökade volymer hos återförsäljaren som avser de kommande 17 veckorna och som en följd utökas Clemondos leveranser under perioden. Avtalet avser i huvudsak desinfektionsprodukter från segmentet Liv.

2020-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s (publ) styrelse har beslutat att utöka produktionskapaciteten genom att ta in extra personal som gör det möjligt att fortsatt köra treskift under sommarmånaderna maj till augusti. Åtgärden medför en investering på 2 MSEK och innebär ett förväntat tillskott i volym som motsvarar drygt 50 MSEK i omsättning för Clemondo.

2020-04-17
Regulatorisk

Clemondo har inlett test av nästa generation miljövänliga produkter för fordonsvård. Det handlar i nuläget om storsäljare som kallavfettning, alkalisk rengöring, fälgrent och bilschampo med helt nya formuleringar som bygger på en miljövänlig bas. De färdiga produkterna kommer lanseras till höstsäsongen 2020.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser vården i och omkring Västmanland med försörjningsmateriel.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman, tidigare planerad att avhållas den 14 maj 2020, till ett senare datum. Clemondo återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

2020-04-02
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare aviserat att Helsingborgsfabriken har gått från tvåskift till treskift på vardagarna för att möta efterfrågan på desinfektionsmedel. Nu väljer företaget att införa ett helgskift dagtid för att ytterligare öka produktionskapaciteten.

2020-03-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) sluter avtal med Absolut Company om leverans av etanol för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på hand- och ytdesinfektion. Avtalet möjliggör fortsatt uppväxling av produktionen av desinfektionsmedel vid Clemondos fabrik i Helsingborg.

2020-03-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tidigarelägger drifttagningen av en ny produktionslina som kommer från fabriken i Rörvik. Den nya produktionslinan kommer att vara fullt fungerande redan i början av maj månad, vilket innebär att kapaciteten i fabriken ökar med 750 000 liter per månad.

<<
1
2
3
...
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post