Lahega fastighet flygfoto

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-mars 2018

Kostnadsfokus och prishöjningar i krävande marknadsmiljö

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,9 (95,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,2 (10,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (3,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,06) SEK.

VD har ordet

"Lanseringen av vårt nya samlade sortiment under varumärkena Lahega, Strovels och Liv har mött positivt gensvar på marknaden. Vi märker tydligt i kontakter med grossister att vårt hållbarhetsarbete och de många miljömärkta produkterna gör oss till ett mer attraktivt val." 

Det första kvartalets försäljning uppgick till 73,9 MSEK (95,0) med EBITDA 1,2 MSEK (10,4). Under perioden påverkades försäljningen negativt av samma faktorer som gjort sig gällande sedan det andra kvartalet 2017: prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten. Det ovanligt kalla vädret i februari och mars påverkade också försäljningen inom Fordon negativt.

Vår marginal pressas även av prishöjningar på råvaror, transporter och andra inköp samt av den svaga svenska kronan. För att möta detta lägger vi fokus på kostnadskontroll och effektivisering, eftersom det är svårt att på kort sikt fullt ut kompensera för utvecklingen genom prishöjningar. Under perioden har vi höjt vissa priser och ytterligare höjningar planeras. Vi utvecklar även alternativa formuleringar av våra produkter för att minska beroendet av enskilda leverantörer.

Lanseringen av vårt nya samlade sortiment under varumärkena Lahega, Strovels och Liv har mött positivt gensvar på marknaden. Vi märker tydligt i kontakter med grossister att vårt hållbarhetsarbete och de många miljömärkta produkterna gör oss till ett mer attraktivt val. Vi har fortsatt att lansera nya produkter i linje med varumärkesstrategin, till exempel för rekonditionering av fordon med ett nytt keramiskt lackskydd under varumärket Lahega.

Vår säljmetodik och marknadsbearbetning behöver förbättras ytterligare. Under perioden har vi inlett ett förändringsarbete som påverkar både ledning och organisation. Rekrytering av ny marknadschef blev klar under perioden och den funktionen kommer att stötta säljarna och affärsområdescheferna. Vi tar även fram en ny prisstrategi som vägledning för säljarna och räknar sammantaget med att åtgärderna får effekt under året.

Styrelsen har uppdaterat Clemondos mål och lade då till ett hållbarhetsmål; att andelen miljömärkta produkter ska öka med 5 procent årligen till dess att en realistisk nivå är uppnådd. I samband med översynen har ledningen även sett över strategin. De bärande delarna är ett mer varumärkesorienterat arbete för att nå marknadsledande position inom våra prioriterade segment och därmed kunna ta ännu bättre betalt för våra produkter, samt att aktivt arbeta för att effektivisera produktionen och på sikt halvera kostnaderna per producerad enhet.

I nuvarande marknadsmiljö är detta helt avgörande för våra möjligheter att nå de finansiella målen; EBITDA på 10 procent, en årlig tillväxt på 10 procent och en soliditet överstigande 30 procent. Jag är fortsatt övertygad om att alla våra insatser för att öka försäljningen, optimera kostnadsstrukturen och kontrollera balansräkningen kommer resultera i en vändning senare i år.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ) 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 08.30 CET. 

För ytterligare information

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: erik.hantoft@clemondo.se 

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: hans.ostebo@clemondo.se

Filer för nedladdning
2018-11-26
Regulatorisk

Den nya ledningen i Clemondo planerar ytterligare besparingar utöver tidigare presenterade åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten. De nya åtgärderna innebär besparingar på 16 MSEK och berör 11 tjänster. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.

2018-11-16
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.
2018-10-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt hyresavtal avseende uthyrning av bolagets lagerbyggnad i Håknatorp, som i dag står oanvänd.

2018-10-25
Regulatorisk

Erik Hantoft lämnar sitt uppdrag som VD för Clemondo Group AB (publ) med omedelbar verkan. Michael Engström, styrelseledamot sedan 2012, utses till tillförordnad VD i väntan på att rekrytering av ny VD slutförs.

2018-08-24
Regulatorisk

Emission och åtgärdsprogram ger handlingsutrymme för nystart

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,7 (72,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (4,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,2) MSEK, varav 9,5 (0,2) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,04) SEK före utspädning och -0,24 (-0,04) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 141,5 (167,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,2 (14,6) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,9) MSEK, varav 9,5 (0,9) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (0,02) SEK före utspädning och -0,32 (0,02) efter utspädning.
2018-08-08
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader gällande ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu förlikts. Förlikningsutfallet bedöms täckas av tidigare gjorda avsättningar.

2018-06-27
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 27 juni 2018 beslutades följande.

1
2
...
13
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post