Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2018

Emission och åtgärdsprogram ger handlingsutrymme för nystart

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,7 (72,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (4,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,2) MSEK, varav 9,5 (0,2) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,04) SEK före utspädning och -0,24 (-0,04) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 141,5 (167,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,2 (14,6) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,9) MSEK, varav 9,5 (0,9) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (0,02) SEK före utspädning och -0,32 (0,02) efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo omstrukturerar organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Åtgärderna innebär bland annat att produktionen i Rörvik stängs och koncentreras till Helsingborg.
 • Kvartalet belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader som är kopplade till omstruktureringen.
 • Clemondo genomför fulltecknad och garanterad företrädesemission om cirka 36 MSEK efter emissionskostnader, som ska finansiera ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo har förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett hyresavtal för en verksamhetslokal belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda avsättningar för hyreskostnader av outnyttjade lokalytor i samband med omstruktureringen under andra halvåret 2016 bedöms täcka samtliga kostnader som är hänförliga till förlikningen.

VD har ordet 

"Åtgärdsprogrammet kommer öka vår konkurrensförmåga och generera tillväxt"

Clemondos försäljning under årets andra kvartal summerades till 67,7 MSEK, vilket är 4,7 MSEK lägre än motsvarande period i fjol. Framför allt bidrog prispress och hardare konkurrens inom saval private label som hygien-segmentet till den lagre nivån jämfört med Q2 2017. Vår bruttomarginal fortsätter att pressas av prishöjningar på råvaror.  Vi tvingas därför till att ytterligare höja våra priser under hösten. Justerad EBITDA uppgick till 0,1 MSEK jämfört med 4,5 MSEK för motsvarande period föregående år.

Under perioden inledde vi arbetet med ett offensivt åtgärdsprogram i syfte att stärka vår lönsamhet och konkurrenskraft. I korthet går åtgärderna ut på att vi samlar vår tillverkning i Helsingborg, koncentrerar funktioner istället för att sprida ut dem, utvecklar kompetensen i vår marknads- och säljorganisation samt outsourcar aktiviteter så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. Det innebär att kvartalet belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader, i huvudsak avsättningar för hyreskostnader, personal-förändringar i såväl Helsingborg som Rörvik och miljökostnader kopplade till stängningen av fabriken i Rörvik.

Utöver de direkta avsättningarna som redovisas i Q2 så räknar vi med att engångskostnader av löpande karaktär för projektledning, flytt och extraordinära personalkostnader kommer att påverka resultatet fortsatt under 2018. Effekterna av besparingarna kommer successivt att bli synliga under andra halvåret 2018 och under 2019. Efter periodens utgång har vi förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett hyresavtal för en av våra verksamhetslokaler belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda avsättningar som gjordes i samband med omstruktureringen under 2016 bedöms täcka kostnaderna för uppgörelsen.

Vi kan också glädja oss över att vi framgångsrikt har genomfört en emission som tillför omkring 36 MSEK efter emissionskostnader. Likviden finansierar åtgärdsprogrammet som sänker kostnadsbasen och stärker vår balansräkning. Emissionslikviden möjliggör även en förstärkt bearbetning av marknaden, bland annat en satsning på våra digitala kanaler. Under hösten kommer vår nya hemsida att presenteras, vilket väsentligt förbättrar tillgängligheten till information om våra produkter.  Vi arbetar vidare med att se över vårt produktsortiment för att förfina vårt erbjudande till kunder inom utvalda segment och inom kort kommer vi att lansera en ny produktserie inom proffsrekond.

Jag är övertygad om att det åtgärdsprogram som vi nu genomför kommer öka vår konkurrensförmåga och generera tillväxt. Emissionen säkerställer att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva med förbättrad marknadsbearbetning och fortsatt implementering av vår varumärkesstrategi för att därigenom uppnå våra finansiella mål.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 3, 2018 16 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 24 augusti 2018

Clemondo Group AB (publ)

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Camilla Dahlin, styrelseledamot
Jonas Schoultze, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information
Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: erik.hantoft@clemondo.se

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: hans.ostebo@clemondo.se

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 24 aug 2018 klockan 08.30 CET.

Filer för nedladdning
2020-05-05
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare meddelat att bolaget skjuter upp årsstämman som tidigare var planerad till den 14 maj. Styrelsen har nu beslutat att årsstämman ska genomföras måndagen den 22 juni klockan 14.00.

2020-04-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) utökar tillfälligt volymerna med cirka 3,5 MSEK i ett avtal med en befintlig återförsäljare. Anledningen är ökade volymer hos återförsäljaren som avser de kommande 17 veckorna och som en följd utökas Clemondos leveranser under perioden. Avtalet avser i huvudsak desinfektionsprodukter från segmentet Liv.

2020-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s (publ) styrelse har beslutat att utöka produktionskapaciteten genom att ta in extra personal som gör det möjligt att fortsatt köra treskift under sommarmånaderna maj till augusti. Åtgärden medför en investering på 2 MSEK och innebär ett förväntat tillskott i volym som motsvarar drygt 50 MSEK i omsättning för Clemondo.

2020-04-17
Regulatorisk

Clemondo har inlett test av nästa generation miljövänliga produkter för fordonsvård. Det handlar i nuläget om storsäljare som kallavfettning, alkalisk rengöring, fälgrent och bilschampo med helt nya formuleringar som bygger på en miljövänlig bas. De färdiga produkterna kommer lanseras till höstsäsongen 2020.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått avtal med Hygienteknik Sverige AB om leverans av produkter för hygien och rengöring till ett uppskattat ordervärde av 4 Mkr på årsbasis. Hygienteknik förser vården i och omkring Västmanland med försörjningsmateriel.

2020-04-07
Regulatorisk

Clemondo Group AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman, tidigare planerad att avhållas den 14 maj 2020, till ett senare datum. Clemondo återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

2020-04-02
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tidigare aviserat att Helsingborgsfabriken har gått från tvåskift till treskift på vardagarna för att möta efterfrågan på desinfektionsmedel. Nu väljer företaget att införa ett helgskift dagtid för att ytterligare öka produktionskapaciteten.

2020-03-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) sluter avtal med Absolut Company om leverans av etanol för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på hand- och ytdesinfektion. Avtalet möjliggör fortsatt uppväxling av produktionen av desinfektionsmedel vid Clemondos fabrik i Helsingborg.

2020-03-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tidigarelägger drifttagningen av en ny produktionslina som kommer från fabriken i Rörvik. Den nya produktionslinan kommer att vara fullt fungerande redan i början av maj månad, vilket innebär att kapaciteten i fabriken ökar med 750 000 liter per månad.

<<
1
2
3
...
16
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post