Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2017

Väl positionerat för att möta utmaningar

1 april - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,4 (40,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,2 (-1,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-2,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,17) SEK.

1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 167,4 (70,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,6 (-4,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,43) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Namnändring av moderbolaget samt det rörelsedrivande dotterbolaget till Clemondo Group AB och Clemondo AB.
 • Ett nytt finansieringsavtal har tecknats med befintlig bank, till motsvarande villkor som tidigare. Den huvudsakliga övriga externa finansieringen bestående av lånegarantier genom LMK Forward AB har utökats från 38 till 50 MSEK.

VD har ordet

"Nyckeln till framgång är att fortsätta på den inslagna vägen."'

Erik Hantoft, VD

Efter ett rekordstarkt första kvartal, blev årets andra kvartal något svagare. Naturliga säsongsvariationer för sommarhalvåret och det tidigare tagna beslutet att lägga ned vår pulverfabrik, i kombination med prispress och hårdare konkurrens inom såväl private label som hygiensegmentet, bidrog till ett lägre resultat. Den totala försäljningen summerades till 72,4 MSEK (40,5) för perioden.

EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (-1,2) med en marginal på 5,8 procent. Det är glädjande att effekterna av kostnadskontroll och de synergivinster som följer av integrationen totalt sett bidrog till lägre overheadkostnader, trots stora satsningar på varumärket, marknadsföringen och på att utveckla vår försäljningsorganisation med fyra nyanställningar inom säljfunktionen. Vi möter positivt gensvar på marknaden och räknar med att se resultat i form av nya affärer under 2018. Vår vidareutveckling av försäljningsorganisationen med satsning på digital bearbetning fortsätter i oförminskad takt.

Nyckeln till framgång är att fortsätta på den inslagna vägen: att stärka vår kärnverksamhet genom att driva integrations- och varumärkesarbetet vidare med fokus på hållbara och effektiva produkter som skapar mervärden för våra kunder. Med driftsättningen av ett gemensamt affärssystem, ökad process- orientering och andra insatser för att stärka den interna effektiviteten utvecklar vi vår konkurrenskraft. Under perioden har vi inlett ett internt program för att maximera nyttan av den unika branschkunskap som våra medarbetare besitter. Ett tjugotal medarbetare går en projektledarutbildning, där deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna driva projekt och arbeta strukturerat med Lean Management.

Under perioden har vi slutfört arbetet med en ny finansieringsstruktur, där LMK utökar sitt åtagande samtidigt som vi har förenklat och tydliggjort bankens kovenanter med i övrigt oförändrade villkor, vilket skapar goda förutsättningar för framtiden.

Namnändringen av bolaget till Clemondo genomfördes fullt ut under det andra kvartalet. Namnet är en kombination av orden clean och mondo, vilket handlar om att bidra till en ren och hållbar värld. Genom namnbytet och vårt motto "Rätt kemi för en renare värld" vill vi berätta att vi har bestämt oss - vi ska vara ett föredöme i att erbjuda de bästa och mest effektiva miljövänliga rengöringsprodukterna på marknaden. Det arbetet omfattar allt från produktutveckling och innovation till marknadsföring och försäljning. Jag är övertygad om att vår position på marknaden kommer att stärkas framöver genom alla de initiativ vi driver.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3, 2017 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018

rapporten i sin helhet bifogas

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot S
ten Norinder, styrelseledamot
Marina Härd, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected] 

Informationen i denna rapport är sådan som Clemondo Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 augusti 2017 klockan 08.30.

Filer för nedladdning
2018-06-27
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 27 juni 2018 beslutades följande.

2018-05-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

2018-05-28
Regulatorisk

För att öka effektiviteten och sänka kostnaderna planerar Clemondo att omstrukturera sin organisation. Åtgärdsprogrammet berör ett 20-tal medarbetare och innebär att produktionen i Rörvik stängs och flyttas till Helsingborg. Samtidigt kommer innesälj att koncentreras till Rörvik tillsammans med vissa andra stödfunktioner.

2018-05-28
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar. Genom åtgärderna räknar bolagets styrelse med att kunna realisera besparingar om i storleksordningen 12 MSEK årligen. För att finansiera åtgärderna har bolagets styrelse beslutat att genomföra en till 100 procent tecknad och garanterad företrädesemission villkorad av beslut på en extra bolagsstämma som kommer kallas till separat inom kort.

2018-05-09
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 9 maj 2018 beslutades följande.

2018-05-09
Regulatorisk

Kostnadsfokus och prishöjningar i krävande marknadsmiljö

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,9 (95,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,2 (10,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (3,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,06) SEK.
2018-04-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2018-02-16
Regulatorisk

Stabil bas för framtiden - integrationen genomförd

 1 oktober - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,4 (90,8) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 2,4 (-8,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,25) SEK.

1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 (235,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 18,1 (-25,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-35,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-1,16) SEK.
2018-02-02
Regulatorisk

Eva Ärlebo blir chef för Clemondos affärsområde Brands. Eva Ärlebo har tidigare varit försäljningschef för hygienområdet och chef för dotterbolaget Liv Healthcare. Samtidigt inleds rekrytering av en marknadschef.

<<
1
...
7
8
9
10
...
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.