Pressmeddelanden

CLEMONDO TAR MARKNADSANDELAR

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (76,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 19,3 (13,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 15,1 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,04) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Ramavtal med nätapoteket Apotea om försäljning online av produkter från varumärket Liv.
 • Greenium lanseras inom Hygien. Greenium är en växtbaserad produktserie med överlägsen klimatprestanda som är en av Clemondos viktigaste strategiska satsningar för att uppnå Nollbarhet 2030.
 • Clemondo ingår partnerskap med Öresundskraft för att uppnå Helsingborgs klimatmål "Netto Noll 2035".
 • Treårigt avtal tecknas med Städmaterialbolaget (SMB) om städ- och hygienprodukter värt 6 MSEK.
 • Clemondo har beslutat att avsluta en kreditlina om 32,5 MSEK via LMK Forward AB. Beslutet togs mot bakgrund av Clemondos stärkta finansiella position.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo lanserar Liv Des +24/7, en ytrengöringsprodukt som skyddar mot bakterier i 24 timmar.
 • Avtal har efter periodens utgång ingåtts inom fordonsvård med Storstockholms brandförsvar, Lunds renhållningsverk, Preem Nässjö samt Rejmes lastbilstvätt.

VD har ordet

" Clemondo har tagit marknadsandelar under pandemin och fortsätter att göra så med hjälp av produkter med överlägsna hållbarhetsprestanda."

För det första kvartalet 2021 uppgick Clemondos försäljning till 94,8 MSEK (76,9) vilket innebär en tillväxt på 23 procent. EBITDA uppgick till 19,3 MSEK (13,1) varav 3,3 MSEK är hänförligt till poster av engångskaraktär. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 20,2 procent (16,9). Vår finansiella styrka ökar: soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37,5 procent och Clemondo står därmed starkare än någonsin.

I jämförelse med det fjärde kvartalet har efterfrågan under perioden präglats av effekterna av en lageruppbyggnad hos kunderna under 2020, vilket bidrog till minskad efterfrågan i Q1. Detta i kombination med ökad produktionseffektivitet bidrar till att vi har valt att åter växla ned till 4-skift i produktionen, vilket vi bedömer räcker för att möta efterfrågan samtidigt som det sänker våra kostnader.

Inom marknadsområdet Fordon säljer vi mest under vinterhalvåret. Under den ovanligt kalla inledningen på 2021 var emellertid efterfrågan initialt något lägre än normalt, för att sedan öka till rekordnivåer i mars. Integrationen av Tammermatic ligger före tidplan, men har krävt stort fokus. Vi kommer successivt att se effekterna på vår försäljning i takt med att kundavtal kommer på plats. Greenium får mycket positivt bemötande på marknaden och vi kompletterar löpande serien med nya produkter, senast kallavfettning. I linje med vår nollvision har vi helt slutat att sälja spolarvätska med "traditionell" formulering och ersatt med vår miljövänliga serie Greenium, vilket har bemötts mycket väl av våra kunder.

För marknadsområdet Hygien innebar Q1 intensivt arbete med att lansera en ny desinfektionsprodukt som skyddar ytor mot bakterier och virus i ett dygn. Under perioden har vi öppnat våra första kanaler mot konsumentmarknaden genom avtalet med Apotea och förberett för en nordisk offensiv. Vi har anställt säljare som ska bearbeta den nordiska marknaden. Vår bedömning är att den nya normala nivån avseende förbrukning av desinfektion ligger på en väsentligt högre nivå än före pandemin och att det vi nu ser är en klassisk "bullwhip-effekt", där försäljningen tillfälligt minskar för att sedan åter öka. I takt med att samhället öppnar upp växer efterfrågan på hygienprodukter, inte minst rengöring eftersom ytorna som städas har minskat på grund av nedstängningar och hemarbete. Greenium lanserades inom Hygien i Q1, vilket stärker vår konkurrenskraft när hållbarhet och kvalitet sätts främst.

På Industriområdet går produkter inom Outdoor fortsatt bra och området växer under kvartalet. Samtidigt ser vi tecken på att nedgången av efterfrågan på produkter för Industri har bottnat och i mars månad såg vi tillväxt även inom detta delområde. Vi arbetar fortsatt vidare för att utveckla affären inom Industri utifrån våra styrkeområden och med utvalda produkter.

Vi ser en mer balanserad efterfrågan framför oss 2021 och en återgång till mer normala mönster när det gäller förbrukning och säsongsvariationer, men på en klart högre nivå än tidigare. Clemondo har tagit marknadsandelar under pandemin och fortsätter att göra så med hjälp av våra produkter med överlägsna hållbarhetsprestanda. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta växa i takt med att nya avtal och affärer tillkommer.

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2021 19 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 12 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 08.30 CEST.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q1

Onsdagen den 12 maj 2021, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för första kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/712067234488166413

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

2021-06-14
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.

2021-05-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

2021-05-25
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Stockholm gällande leverans av hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

2021-05-19
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic AB (CAT Städmaskiner) om försäljning av växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Produkterna kommer att säljas till bolagets befintliga kunder i Sverige som är Industri, Lager, verkstad, kommuner och städbolag. Avtalets värde uppgår till 1-2 MSEK under en treårsperiod.

2021-05-12
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har reviderat de finansiella målen och antar en utdelningspolicy för bolaget. Tillväxtmålet höjs från 10 till 12 procent medan övriga mål kvarstår oförändrade. Utdelningspolicyn innebär att vinsterna i första hand återinvesteras i bolaget.

2021-05-12
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (76,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 19,3 (13,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 15,1 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,04) SEK.
2021-04-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

2021-02-16
Regulatorisk

Fjärde kvartalet oktober - december 2020 (jämfört med oktober-december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,6 (63,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 17,3 (8,9) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 13,1 (4,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (2,7) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,07 (0,02) SEK.

Perioden januari - december 2020 (jämfört med januari - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 359,1 (246,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 68,8 (29,3) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 52,3 (12,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,1 (5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 (0,04) SEK.
2021-01-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) ingår ett treårigt avtal med Städmaterielbolaget AB (SMB) om miljövänliga städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Värdet på avtalet uppskattas till 6 Mkr över en treårs period.

2020-12-23
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tillsammans med Göteborgs Kemanalys utfört tester enligt "IVL testmetod II" (Svenska Miljöinstitutet) som mäter snabbseparation vilket är den enskilt viktigaste parametern för att rena utsläpp från fordonstvättar. I testet jämfördes tre kompletta och konkurrerande fordonsvårdssystem som bedömdes utifrån bästa och snabbaste separation och Greenium uppnådde klart bäst resultat - långt under Naturvårdsverkets uppsatta gränsvärden.

1
2
...
10
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post