Pressmeddelanden

CLEMONDO TAR MARKNADSANDELAR

Första kvartalet januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (76,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 19,3 (13,1) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 15,1 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 (0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,04) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Ramavtal med nätapoteket Apotea om försäljning online av produkter från varumärket Liv.
 • Greenium lanseras inom Hygien. Greenium är en växtbaserad produktserie med överlägsen klimatprestanda som är en av Clemondos viktigaste strategiska satsningar för att uppnå Nollbarhet 2030.
 • Clemondo ingår partnerskap med Öresundskraft för att uppnå Helsingborgs klimatmål "Netto Noll 2035".
 • Treårigt avtal tecknas med Städmaterialbolaget (SMB) om städ- och hygienprodukter värt 6 MSEK.
 • Clemondo har beslutat att avsluta en kreditlina om 32,5 MSEK via LMK Forward AB. Beslutet togs mot bakgrund av Clemondos stärkta finansiella position.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo lanserar Liv Des +24/7, en ytrengöringsprodukt som skyddar mot bakterier i 24 timmar.
 • Avtal har efter periodens utgång ingåtts inom fordonsvård med Storstockholms brandförsvar, Lunds renhållningsverk, Preem Nässjö samt Rejmes lastbilstvätt.

VD har ordet

" Clemondo har tagit marknadsandelar under pandemin och fortsätter att göra så med hjälp av produkter med överlägsna hållbarhetsprestanda."

För det första kvartalet 2021 uppgick Clemondos försäljning till 94,8 MSEK (76,9) vilket innebär en tillväxt på 23 procent. EBITDA uppgick till 19,3 MSEK (13,1) varav 3,3 MSEK är hänförligt till poster av engångskaraktär. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 20,2 procent (16,9). Vår finansiella styrka ökar: soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37,5 procent och Clemondo står därmed starkare än någonsin.

I jämförelse med det fjärde kvartalet har efterfrågan under perioden präglats av effekterna av en lageruppbyggnad hos kunderna under 2020, vilket bidrog till minskad efterfrågan i Q1. Detta i kombination med ökad produktionseffektivitet bidrar till att vi har valt att åter växla ned till 4-skift i produktionen, vilket vi bedömer räcker för att möta efterfrågan samtidigt som det sänker våra kostnader.

Inom marknadsområdet Fordon säljer vi mest under vinterhalvåret. Under den ovanligt kalla inledningen på 2021 var emellertid efterfrågan initialt något lägre än normalt, för att sedan öka till rekordnivåer i mars. Integrationen av Tammermatic ligger före tidplan, men har krävt stort fokus. Vi kommer successivt att se effekterna på vår försäljning i takt med att kundavtal kommer på plats. Greenium får mycket positivt bemötande på marknaden och vi kompletterar löpande serien med nya produkter, senast kallavfettning. I linje med vår nollvision har vi helt slutat att sälja spolarvätska med "traditionell" formulering och ersatt med vår miljövänliga serie Greenium, vilket har bemötts mycket väl av våra kunder.

För marknadsområdet Hygien innebar Q1 intensivt arbete med att lansera en ny desinfektionsprodukt som skyddar ytor mot bakterier och virus i ett dygn. Under perioden har vi öppnat våra första kanaler mot konsumentmarknaden genom avtalet med Apotea och förberett för en nordisk offensiv. Vi har anställt säljare som ska bearbeta den nordiska marknaden. Vår bedömning är att den nya normala nivån avseende förbrukning av desinfektion ligger på en väsentligt högre nivå än före pandemin och att det vi nu ser är en klassisk "bullwhip-effekt", där försäljningen tillfälligt minskar för att sedan åter öka. I takt med att samhället öppnar upp växer efterfrågan på hygienprodukter, inte minst rengöring eftersom ytorna som städas har minskat på grund av nedstängningar och hemarbete. Greenium lanserades inom Hygien i Q1, vilket stärker vår konkurrenskraft när hållbarhet och kvalitet sätts främst.

På Industriområdet går produkter inom Outdoor fortsatt bra och området växer under kvartalet. Samtidigt ser vi tecken på att nedgången av efterfrågan på produkter för Industri har bottnat och i mars månad såg vi tillväxt även inom detta delområde. Vi arbetar fortsatt vidare för att utveckla affären inom Industri utifrån våra styrkeområden och med utvalda produkter.

Vi ser en mer balanserad efterfrågan framför oss 2021 och en återgång till mer normala mönster när det gäller förbrukning och säsongsvariationer, men på en klart högre nivå än tidigare. Clemondo har tagit marknadsandelar under pandemin och fortsätter att göra så med hjälp av våra produkter med överlägsna hållbarhetsprestanda. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta växa i takt med att nya avtal och affärer tillkommer.

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2021 19 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 12 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 08.30 CEST.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q1

Onsdagen den 12 maj 2021, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för första kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/712067234488166413

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

2021-09-02

Clemondo är en av finalisterna i kategorin årets miljöföretag i Clean Bright Awards 2021 som arrangeras av Branschtidningen RENT.

2021-08-30

Clemondo lanserade i det andra kvartalet Liv Des +24/7 - en helt ny typ av ytdesinfektion vars unika egenskaper underlättar återgången till det normala i samhället. Produkten som skyddar ytor mot bakterier och virus i upp till 24 timmar har tagits emot väl av marknaden - nyligen inleddes ett samarbete med NKV Kontorsvaror.

2021-08-19
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
2021-08-13

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 torsdagen den 19 augusti 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2021-06-28
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett löpande avtal med Procurator Sverige AB som beräknas uppgå till cirka 8-10 MSEK på årsbasis. Detta är en ökning på ca 600% jämfört med 2019 års volymer. Avtalet ligger till grund för vidare dialog om att inför 2022 ta fram ett nytt avtal med Procurators koncernbolag Opti Group AB för att expandera i fler länder.

2021-06-24

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett två-årigt avtal med Din Bil Sverige gällande miljövänliga och effektiva fordonsvårdsprodukter från varumärket Greenium. Samarbetet inleds mot bakgrund av Din Bils ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan i alla led, där hållbar fordonsvård är en viktig del. Avtalet träder i kraft omgående och ordrar sker på löpande basis.

2021-06-14
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har ett avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning och vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 MSEK.

1
2
...
22
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post