Pressmeddelanden

Clemondo genomför fullt tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 40,8 MSEK

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar. Genom åtgärderna räknar bolagets styrelse med att kunna realisera besparingar om i storleksordningen 12 MSEK årligen. För att finansiera åtgärderna har bolagets styrelse beslutat att genomföra en till 100 procent tecknad och garanterad företrädesemission villkorad av beslut på en extra bolagsstämma som kommer kallas till separat inom kort.

- Vi genomför ett åtgärdsprogram och en emission för att säkerställa att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva och växa såväl genom förvärv som organiskt och därigenom uppnå våra finansiella mål, säger Erik Hantoft, VD för Clemondo Group AB.

Nortal Invest AB samt LMK Forward AB tecknar i egenskap av huvudägare sina respektive pro rata-andelar i emissionen. Utöver sin pro rata-andel tecknar VD Erik Hantoft för ytterligare cirka 0,9 MSEK. Totalt uppgår på förhand gjorda teckningsåtaganden till cirka 22,6 MSEK.

 • Emissionslikviden ska användas för att stärka balansräkningen. Därigenom ska kompletterande förvärv möjliggöras och bolaget kunna agera i linje med strategin att vara drivande i konsolideringen av branschen.
 • Emissionslikviden ska även användas till att finansiera ett åtgärdsprogram som syftar till ökad tillväxt och lägre kostnader. För mer information om åtgärderna, se separat pressmeddelande publicerat den 28 maj 2018, kl 08:30. Initialt innebär detta engångskostnader om cirka 16 MSEK samt investeringar om 3 MSEK, men på sikt kan betydande kostnadsbesparingar uppnås. Styrelsen räknar med årliga kostnadsbesparingar om cirka 12 MSEK som beräknas slå igenom fullt ut under 2019.
 • Därutöver ska emissionen finansiera en förstärkt bearbetning av marknaden, både genom traditionella och digitala kanaler.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. För varje befintlig aktie erhålls åtta (8) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader. Högst  81 636 840 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 8 163 684 SEK till totalt 13 265 986,50 SEK. Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 132 659 865 stycken. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte utnyttjar sin teckningsrätt uppgår till cirka 62%.

Företrädesemissionen förutsätter beslut på extra bolagsstämma som hålls den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Kallelse till bolagsstämman beräknas ske den 30 maj 2018, offentliggörs genom pressmeddelande den 28 maj 2018 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.clemondo.se).

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som färdigställs och förväntas offentliggöras och publiceras på hemsidan den 4 juli 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
27 juni 2018 - Extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission
29 juni 2018 - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
3 juli 2018 - Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Clemondos aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
4 juli 2018 - Preliminär tidpunkt för offentliggörande av prospekt
5 juli - 19 juli 2018 - Teckningsperiod
5 juli - 17 juli 2018 - Handel med teckningsrätter
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) från 5 juli, till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
25 juli 2018 - Offentliggörande av teckningsutfall

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till Clemondo. Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

Helsingborg 28 maj 2018

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073-434 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30. Redeye AB är Clemondos certified adviser.
Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Filer för nedladdning
2018-11-26
Regulatorisk

Den nya ledningen i Clemondo planerar ytterligare besparingar utöver tidigare presenterade åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten. De nya åtgärderna innebär besparingar på 16 MSEK och berör 11 tjänster. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.

2018-11-16
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.
2018-10-26
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt hyresavtal avseende uthyrning av bolagets lagerbyggnad i Håknatorp, som i dag står oanvänd.

2018-10-25
Regulatorisk

Erik Hantoft lämnar sitt uppdrag som VD för Clemondo Group AB (publ) med omedelbar verkan. Michael Engström, styrelseledamot sedan 2012, utses till tillförordnad VD i väntan på att rekrytering av ny VD slutförs.

2018-08-24
Regulatorisk

Emission och åtgärdsprogram ger handlingsutrymme för nystart

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,7 (72,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (4,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,2) MSEK, varav 9,5 (0,2) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,04) SEK före utspädning och -0,24 (-0,04) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 141,5 (167,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,2 (14,6) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,9) MSEK, varav 9,5 (0,9) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (0,02) SEK före utspädning och -0,32 (0,02) efter utspädning.
2018-08-08
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader gällande ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu förlikts. Förlikningsutfallet bedöms täckas av tidigare gjorda avsättningar.

2018-06-27
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 27 juni 2018 beslutades följande.

2018-05-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

<<
1
...
5
6
7
8
...
10
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post