Pressmeddelanden

Åtgärdsprogram börjar ge effekt

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo Group når överenskommelse om hyresavtal för verksamhetslokal i Rörvik. Överenskommelsen innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden täcks av tidigare gjorda avsättningar.
 • Jesper Friis-Jespersen utses till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen.
 • Treårigt ramavtal med möjlig förlängning i ett år tecknat med Bilia om att förse anläggningarna i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård, vilket bedöms öka Bilia-affären från 4 till 8 MSEK 2019. 

VD har ordet

"Det första kvartalets siffror visar att vi levererar i linje med plan och våra initiativ för att förbättra lönsamheten börjar ge effekt. Det ger oss möjlighet att fokusera på framåtriktade och värdeskapande aktiviteter."

Clemondos försäljning det första kvartalet uppgick till 69,6 MSEK (73,9). EBITDA för perioden blev 4,4 MSEK (1,2) och justerad EBITDA exklusive engångsposter 4,9 MSEK (1,2). Vi ser nu att de åtgärder som genomfördes under Q4 och som vi successivt fortsätter att genomföra bär frukt. Vi stänger kvartalet med en lönsamhet (EBITDA) något bättre än plan. Vi når emellertid inte riktigt den omsättning och marginal vi önskar vilket förklaras av lägre produktionseffektivitet än normalt och en omklassificering av sällanköpsprodukter från lagervara till beställningsvara vilket omvandlar omsättning till orderstock.

Under mitt första kvartal som VD har vi levererat över plan och samtidigt tagit viktiga steg för att ytterligare förbättra lönsamheten. Vi har avslutat avvecklingen av vår verksamhet i Rörvik, vilket innebär att alla åtaganden och därtill hörande kostnader kan bokas under det första halvåret 2019. Vi har anställt en ny CFO med tydligt fokus på verksamhetsstyrning, signerat ett avtal med Sveriges största bilvaruhuskedja och samlat ansvaret för Supply Chain under en person för att nå ökad effektivitet i vår produktion. De tidigare lagda åtgärdsprogrammen är nu i princip fullt genomförda och vi beräknar att kunna stänga dessa under andra kvartalet i år, i nivå med tidigare kommunicerade siffror. Effekterna blir synliga successivt under året.

Sammantaget innebär ovanstående att vi skapar arbetsro för första gången på en längre tid. Initiativen ger oss möjlighet att fokusera på framåtriktade och värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter utgör en solid grund för att vi ska kunna utveckla vår kultur och möjliggöra förbättringar som gynnar såväl våra kunder som medarbetare.

 • Inom fordonsområdet med varumärket Lahega, har vi valt att fokusera på de segment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Lahega visar tillväxt enligt våra långsiktiga mål och utifrån utvalda segment. Det är tillfredsställande att vårt största och viktigaste affärsområde presterar väl. 
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv, har vi under 2018 skiftat fokus från kommun och landsting till att rikta mer insatser mot den privata sektorn. Med facit i hand kan vi konstatera att detta var ett klokt beslut. Arbetet fortsätter på inslagen väg men omställningen har gått för sakta. Avtalet med Staples visar att det går att skynda på omställningen med tydligt fokus.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att utveckla och vi intensifierar nu arbetet på att allokera våra resurser där vi har störst komparativa fördelar.
 • Integrationen av det tidigare affärsområdet Private Label till ett av flera erbjudanden till våra kunder inom Brands fortlöper väl. Vår bedömning är att vi kommer kunna behålla majoriteten av önskad volym med förbättrad marginal. Vi förväntar oss att detta arbetet i huvudsak kommer avslutas under det andra kvartalet i år och att full effekt kommer realiseras löpande under året.

Inledningen av 2019 visar att vi har en kostnadsbas som är anpassad efter våra intäkter vilket ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för att skapa ökad effektivitet. De förbättringar som vi hittills har gjort och löpande genomför stärker min övertygelse om att vi nu skapar en stabil grund för lönsam tillväxt.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 2, 2019                       23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019                       15 november 2019
Bokslutskommuniké, 2019                             14 februari 2020 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg 9 maj 2019

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl. 08.30.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information se www.clemondo.se

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Tanka i Sverige AB om att lansera Clemondos hållbara vegetabiliska fordonsrengöringsmedel Greenium i biltvättkedjan TVÄTTA . Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär i första fasen att Greenium testas på en handfull referensanläggningar, därefter tas beslut om introduktion i övriga TVÄTTA-kedjan. Vid en utrullning i hela TVÄTTA-kedjan så bedöms den totala affärsvolymen uppgå till runt 13 MSEK per år.

2020-12-22
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) är från och med 1 januari 2021 exklusiv importör av Tammermatics automattvättanläggningar. I den rollen omfattas Clemondo av Tammermatics treåriga ramavtal med Tanka i Sverige AB om leverans av tvättanläggningar, gör-det-självutrustning och service till de 75 anläggningarna i Sverige. Det totala möjliga ordervärdet för leverans av utrustning och service uppskattas till 22 MSEK per år och totalt 66 MSEK under avtalsperioden. Ramavtal tecknas med en aktör till och varje lokal Tankastation tar beslut om val av leverantör.

2020-12-04
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) tecknar ett treårigt exklusivt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen & Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten. Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären med Skoogs från cirka 3 till 10 MSEK på årsbasis, med potential att växa ytterligare på sikt.

2020-12-01
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

2020-11-17

Clemondo Group AB (publ) har beslutat att utöka driften ytterligare, från nyligen införda 4-skift till 5-skift, på en av produktionslinjerna i Helsingborg. Beslutet är taget för att möta en ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektionsprodukter under varumärket Liv. Produktionstakten bedöms därmed öka med ett försäljningsvärde upp till 750.000 i veckan på den aktuella produktionslinjen beroende på produktmix.

2020-11-13
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

2020-11-12
Regulatorisk

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 22 juni 2020 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

2020-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 89,9 (54,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,5 (4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) och 0,06 (-0,01) SEK efter utspädning.
2020-11-10

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november 2020 klockan 07.30. Samma dag klockan 09:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.

2020-10-29
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

<<
1
2
3
4
...
21
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post