Pressmeddelanden

Åtgärdsprogram börjar ge effekt

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo Group når överenskommelse om hyresavtal för verksamhetslokal i Rörvik. Överenskommelsen innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden täcks av tidigare gjorda avsättningar.
 • Jesper Friis-Jespersen utses till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen.
 • Treårigt ramavtal med möjlig förlängning i ett år tecknat med Bilia om att förse anläggningarna i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård, vilket bedöms öka Bilia-affären från 4 till 8 MSEK 2019. 

VD har ordet

"Det första kvartalets siffror visar att vi levererar i linje med plan och våra initiativ för att förbättra lönsamheten börjar ge effekt. Det ger oss möjlighet att fokusera på framåtriktade och värdeskapande aktiviteter."

Clemondos försäljning det första kvartalet uppgick till 69,6 MSEK (73,9). EBITDA för perioden blev 4,4 MSEK (1,2) och justerad EBITDA exklusive engångsposter 4,9 MSEK (1,2). Vi ser nu att de åtgärder som genomfördes under Q4 och som vi successivt fortsätter att genomföra bär frukt. Vi stänger kvartalet med en lönsamhet (EBITDA) något bättre än plan. Vi når emellertid inte riktigt den omsättning och marginal vi önskar vilket förklaras av lägre produktionseffektivitet än normalt och en omklassificering av sällanköpsprodukter från lagervara till beställningsvara vilket omvandlar omsättning till orderstock.

Under mitt första kvartal som VD har vi levererat över plan och samtidigt tagit viktiga steg för att ytterligare förbättra lönsamheten. Vi har avslutat avvecklingen av vår verksamhet i Rörvik, vilket innebär att alla åtaganden och därtill hörande kostnader kan bokas under det första halvåret 2019. Vi har anställt en ny CFO med tydligt fokus på verksamhetsstyrning, signerat ett avtal med Sveriges största bilvaruhuskedja och samlat ansvaret för Supply Chain under en person för att nå ökad effektivitet i vår produktion. De tidigare lagda åtgärdsprogrammen är nu i princip fullt genomförda och vi beräknar att kunna stänga dessa under andra kvartalet i år, i nivå med tidigare kommunicerade siffror. Effekterna blir synliga successivt under året.

Sammantaget innebär ovanstående att vi skapar arbetsro för första gången på en längre tid. Initiativen ger oss möjlighet att fokusera på framåtriktade och värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter utgör en solid grund för att vi ska kunna utveckla vår kultur och möjliggöra förbättringar som gynnar såväl våra kunder som medarbetare.

 • Inom fordonsområdet med varumärket Lahega, har vi valt att fokusera på de segment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Lahega visar tillväxt enligt våra långsiktiga mål och utifrån utvalda segment. Det är tillfredsställande att vårt största och viktigaste affärsområde presterar väl. 
 • Inom hygienområdet med varumärket Liv, har vi under 2018 skiftat fokus från kommun och landsting till att rikta mer insatser mot den privata sektorn. Med facit i hand kan vi konstatera att detta var ett klokt beslut. Arbetet fortsätter på inslagen väg men omställningen har gått för sakta. Avtalet med Staples visar att det går att skynda på omställningen med tydligt fokus.
 • Industriområdet med varumärket Strovels är den del av verksamheten där vi har mest kvar att utveckla och vi intensifierar nu arbetet på att allokera våra resurser där vi har störst komparativa fördelar.
 • Integrationen av det tidigare affärsområdet Private Label till ett av flera erbjudanden till våra kunder inom Brands fortlöper väl. Vår bedömning är att vi kommer kunna behålla majoriteten av önskad volym med förbättrad marginal. Vi förväntar oss att detta arbetet i huvudsak kommer avslutas under det andra kvartalet i år och att full effekt kommer realiseras löpande under året.

Inledningen av 2019 visar att vi har en kostnadsbas som är anpassad efter våra intäkter vilket ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för att skapa ökad effektivitet. De förbättringar som vi hittills har gjort och löpande genomför stärker min övertygelse om att vi nu skapar en stabil grund för lönsam tillväxt.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 2, 2019                       23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019                       15 november 2019
Bokslutskommuniké, 2019                             14 februari 2020 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg 9 maj 2019

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl. 08.30.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information se www.clemondo.se

Pressmeddelanden och rapporter via E-post