Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018

Anpassad kostym och positiva nyheter inom fordon

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,1 (73,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (2,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 5,6 (0,1) MSEK, varav 5,6 (0,1) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK och -0,06 (-0,07) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 270,1 (300,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -17,4 (18,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 18,8 (1,4) MSEK, varav 18,6 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,16) SEK och -0,4 (-0,16) SEK efter utspädning.

VD har ordet

"Inom fordonsområdet har vi förfinat vår strategi och fokuserar nu kraften mot de segment där vi skapar mest mervärde för våra kunder. Det är glädjande att se att arbetet uppskattas av våra kunder, vilket kanske bäst symboliseras av avtalet med Bilia."

Clemondos försäljning under årets fjärde kvartal summerades till 69,1 MSEK (73,4), en minskning som i huvudsak beror på bortval av olönsamma affärsvolymer i samband med produktionsflytten från Rörvik till Helsingborg. EBITDA uppgick till -5,8 MSEK (2,4), justerad EBITDA efter engångsposter till -0,2 MSEK.

Vi har under året påverkats negativt av stigande råvarukostnader, men bedömer att priserna har stabiliserats. För att kompensera för de höjda kostnaderna har Clemondo genomfört flera prishöjningar under året, varav en under Q4. Ytterligare prishöjningar är planerade 2019.

För att stärka förutsättningarna att nå lönsamhetsmålet utökades åtgärdsprogrammet under perioden, vilket innebär att sparbetinget ökade från 12 MSEK till 28 MSEK, medan engångskostnaderna beräknas öka från 16 MSEK till 25 MSEK. Det fjärde kvartalet belastades av kostnader av engångskaraktär på 5,6 MSEK, vilket innebär att den samlade kostnaden för åtgärderna uppgår till 18,8 MSEK vid utgången av året. Ytterligare mindre kostnader väntas 2019, men de totala omstruktureringskostnaderna beräknas stanna vid cirka 20 MSEK inklusive effekten av justerade avsättningar. Åtgärdsprogrammen var i allt väsentligt fullt genomförda vid årsskiftet och effekterna av besparingarna blir synliga successivt under 2019. Vi har nu ett bättre kostnadsläge, även om det finns potential till ytterligare effektiviseringar. Ökad effektivitet kommer att vara ett prioriterat område under 2019.

I korthet innebär åtgärderna att vi fokuserar tydligare på vår kärnaffär inom Brands och förenklar vår affär. Därför blir detta den sista rapporten där vi redovisar Private Label som ett eget affärsområde. Framöver hanterar vi Private Label som ett erbjudande av många inom våra prioriterade segment. 

 • Inom fordonsområdet, med varumärket Lahega, har vi förfinat vår strategi och fokuserar nu kraften mot de segment där vi skapar mest mervärde för våra kunder. Det är glädjande att se att arbetet uppskattas av våra kunder, vilket kanske bäst symboliseras av avtalet med Bilia. Avtalet innebär att vi levererar ett komplett sortiment för miljövänlig fordonstvätt och bilvård till 106 anläggningar.

 • När det gäller industriområdet, med varumärket Strovels, så har vi inte varit tillräckligt fokuserade. Vägen till framgång är att fokusera våra resurser där vår förmåga att skapa mervärde är som störst. Arbetet påbörjas under första kvartalet och vi väntar oss se viss effekt redan under slutet av året.

 • Inom hygienområdet, med varumärket Liv, så har vi under 2018 skiftat fokus från B2G (Business to Government) till B2B (Business to business). Med facit i hand kan vi konstatera att detta var ett klokt beslut, även om omställningen gått lite långsammare än vad vi beräknade. Vårt arbete fortsätter på inslagen väg.

 • På området Private Label har vi under det fjärde kvartalet gjort en detaljerad genomlysning av affären. De förändringar vi genomför under det första halvåret 2019 kommer att medföra viss volymförlust, men leder till förbättrad lönsamhet.

2018 var ett omvälvande år. Det har varit en jobbig process inte minst för kollegor som har fått lämna, men även för de som inte varit direkt berörda. Samtidigt känns det skönt att vi går in i 2019 med en kostnadsbas anpassad efter våra intäkter. Med de ändringar som vi har gjort och kommer göra under 2019 är det min övertygelse att vi skapar en stabil grund för lönsam tillväxt.

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Viktiga händelser under perioden

 • Utökat åtgärdsprogram med ytterligare 16 MSEK i besparingar utöver tidigare aviserade 12 MSEK, med effekt under 2019. Engångskostnaderna uppskattades totalt till cirka 25 MSEK men beräknas nu stanna kring 20 MSEK inklusive effekten av justerade avsättningar.
 • Jesper Svensson utsågs till ny VD för Clemondo med start den 1 januari 2019.
 • Michael Engström tar över posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som ledamot i styrelsen.

Finansiell kalender
Årsredovisning publiceras                      24 april 2019
Delårsrapport kvartal 1, 2019                   9 maj 2019
Bolagsstämma                                        15 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2, 2019                 23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019                 15 november 2019

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på www.investor.clemondo.se

Rapporten i sin helhet bifogas. 

Helsingborg den 15 februari 2019

För ytterligare information
Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 februari kl. 08.30. Redeye AB är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected] +46 (0)8 121 576 90. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193

Filer för nedladdning
2019-12-05
Regulatorisk
2019-11-15
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.
2019-08-23
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.
2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

2019-05-09
Regulatorisk

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.
2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2019-03-18
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har sedan förvärvet av Lahega förhandlat med Stile Realestate AB om villkoren för ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden för uppgörelsen täcks till fullo av tidigare gjorda avsättningar.

2019-02-15
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.

<<
1
...
5
6
7
8
...
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.