Pressmeddelanden

2015-05-12

Perioden 1 januari - 31 mars 2015
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 (34,8) mkr. Nettoomsättningen för perioden var i paritet med jämförbar nettoomsättning samma period 2014.
- Bruttovinsten för perioden uppgick till 15,9 (16,8) mkr, 45,4 (48,4)% av nettoomsättningen.
- EBITDA för perioden, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 755 (2 054) tkr. Jämfört med föregående år är EBITDA resultatet påverkat av engångskostnader om 0,6 mkr för dubbla CFO kostnader (januari-februari), rekryteringskostnader ny CFO, IT kostnader för centralisering till Rörvik, stay-on bonusar för uppsagd produktionspersonal i Alingsås.
- Resultatet för första kvartalet uppgick till -973 (- 52) tkr.
- Resultatet per aktie uppgick till - 0,08 (-0,03) kr.
- Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till - 1 229 (- 2 729) tkr.
- Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 340 (1 297) tkr.
- Amorteringar av lån har under perioden skett med 812 (911) tkr.
- Balansomslutningen för koncernen uppgick till 61,9 (69,6) mkr, en minskning med -11,1%.
- Skuldsättningsgraden ökat till 5,79 från 3,57 efter perioden.

Perioden oktober - december 2014
- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 32,6 (31,6) mkr.
- Bruttovinsten för fjärde kvartalet uppgick till 15,8 (18,2) mkr, 48,7% (57,6%) av nettoomsättningen.
- EBITDA för fjärde kvartalet, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,6 (2,9) mkr.
- Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till - 3,3 (1,0) mkr.

2015-04-30

I syfte att stärka upp styrelsearbetet inom produktion, inköp och logistik och med erfarenhet av internationella affärer, har Roland Schylit ställt sig till förfogande som ny styrelseledamot.

2015-04-28

North Chemical AB (publ.) har den 13 april 2015 utfärdat kallelse till årsstämma den 12 maj 2015.

2015-04-13

Aktieägarna i North Chemical (publ), org.nr 556792-0193, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler Norrgatan 4, Rörvik.

2015-02-16

Mitt namn är Stig Norberg, grundare/ägare sedan 2009, VD för börsnoterade North Chemical inkl. de helägda dotterbolagen A Clean Partner International AB och Aktiv Kemi i Småland AB.

North Chemicals vision är att blir marknadsledande på den Skandinaviska marknaden 2019.

2015-01-16

North Chemical har tecknat ett treårigt förlängningsavtal med en svensk distributör av tvätt- & rengöringsprodukter. Avtalets värde förväntas uppgå till 27 MSEK fördelat över tre år.

2015-01-15

Tomas Jönsson har rekryterats som ny CFO för North Chemical. Han ska även ingå i bolagets företagsledning.

2014-12-04

Dotterbolaget A Clean Partner International har ingått ett tvåårsavtal med CWS Group AB u.n.ä. till Istobal Sverige AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.

<<
1
...
19
20
21
22
...
24
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post