Pressmeddelanden

2017-01-09
Regulatorisk

Den 28 december 2016 avslutades teckningstiden i NC Lahega AB (publ):s ("NC Lahega") riktade emission av teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och tillkom anställda i koncernen samt NC Lahegas dotterbolag Lahega Kemi Aktiebolag. Genom emissionen nyemitteras 2 500 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en (1) ny aktie. Emissionen av teckningsoptioner motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. Utöver dessa teckningsoptioner kommer NC Lahegas VD Erik Hantoft teckna ytterligare en köpoption genom ett optionsavtal mellan Hantoft och Nocroc Ventures AB ("Nocroc"), en av NC Lahegas storägare. Köpoptionen inom optionsavtalet mellan Erik Hantoft och Nocroc berättigar Hantoft förvärv av totalt 1 000 000 aktier ur Nocrocs befintliga aktieinnehav i NC Lahega och bidrar därmed inte till någon utspädning för övriga aktieägare i bolaget.

2016-12-19
Regulatorisk

Idag, den 19 december 2016, hölls extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

2016-11-30
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ), 556792-0193, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 kl. 10.00 på NC Lahega, Makadamgatan 16, Helsingborg. På dagordningen står beslut om riktad emission av teckningsoptioner för ledande befattningshavare.

2016-11-28
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

2016-11-24
Regulatorisk

Torbjörn Lindgren 640703-4377, ordförande i NC Lahega, har 2016-11-23 förvärvat ytterligare aktier i NC Lahega AB (publ) och äger efter förvärvet, direkt och via bolag, 5.150.000 aktier motsvarande 10,09 % av aktiekapitalet i NC Lahega.

2016-11-18
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2016*

  • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (28,3) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -12,0 (-2,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -17,4 (-4,5) MSEK.
  • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 21,0 MSEK, varav 17,9 MSEK påverkade EBITDA.

1 januari - 30 september 2016*

  • Nettoomsättningen uppgick till 144,3 (96,3) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -16,2 (-2,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-7,8) MSEK.
  • Engångskostnader belastade perioden med 27,6 MSEK.
2016-10-25
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.

2016-09-15
Regulatorisk

Vice VD Erik Hantoft tar över som VD för NC Lahega AB. Nuvarande VD Anders Svensson kommer att fortsätta arbeta med koncernövergripande frågor som vice VD under en övergångsperiod.

2016-09-01
Regulatorisk
<<
1
...
9
10
11
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.