Pressmeddelanden

2016-11-30
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ), 556792-0193, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 kl. 10.00 på NC Lahega, Makadamgatan 16, Helsingborg. På dagordningen står beslut om riktad emission av teckningsoptioner för ledande befattningshavare.

2016-11-28
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

2016-11-24
Regulatorisk

Torbjörn Lindgren 640703-4377, ordförande i NC Lahega, har 2016-11-23 förvärvat ytterligare aktier i NC Lahega AB (publ) och äger efter förvärvet, direkt och via bolag, 5.150.000 aktier motsvarande 10,09 % av aktiekapitalet i NC Lahega.

2016-11-18
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (28,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -12,0 (-2,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,4 (-4,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 21,0 MSEK, varav 17,9 MSEK påverkade EBITDA.

1 januari - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,3 (96,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -16,2 (-2,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-7,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 27,6 MSEK.
2016-10-25
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.

2016-09-15
Regulatorisk

Vice VD Erik Hantoft tar över som VD för NC Lahega AB. Nuvarande VD Anders Svensson kommer att fortsätta arbeta med koncernövergripande frågor som vice VD under en övergångsperiod.

2016-09-01
Regulatorisk
2016-08-19
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (33,1) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20 - 30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 20,6 (14,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -1,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-2,3) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 2,3 MSEK.

1 januari - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 (68,0) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20-30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 33,1 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (0,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-3,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 6,6 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. Omsättningen för Lahegakoncernen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2016 till 119,8 MSEK.

<<
1
...
9
10
11

Pressmeddelanden och rapporter via E-post