Pressmeddelanden

2017-05-12
Regulatorisk

Första kvartalet 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,0 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 10,4 (-2,9) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 (-3,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK.
2017-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2017-04-11
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) föreslår årsstämman den 12 maj att ändra bolagets namn till Clemondo Group AB (publ).

2017-02-28
Regulatorisk

1 okt - 31 dec 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,8 (31,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -8,9 (-7,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-5,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 15,9 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

1 jan - 31 dec 2016* 

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,1 (127,8) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -25,1 (-9,4) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35,7 (-13,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 43,6 MSEK, varav 40,5 belastade EBITDA.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen.

2017-01-20
Regulatorisk

NC Lahega har sedan förvärvet av Lahega Kemi arbetat med att förnya koncernens varumärkesstrategi. Det första resultatet av insatserna presenteras i dag för kunderna: det rörelsedrivande bolaget Lahega Kemi AB namnändrar till Tellus AB.

2017-01-11
Regulatorisk

I pressmeddelande kommunicerat 2017-01-09 uppgavs att VDs köp av aktier hade skett inom ramen för det optionsavtal som VD ingått med en av huvudägarna. Förvärvet har dock inte skett genom det aktuella avtalet, utan är en separat affär. Rätt är att VD Erik Hantoft köpt 200 000 aktier och också 1 000 000 köpoptioner av Nocroc Ventures AB.

2017-01-09
Regulatorisk

Den 28 december 2016 avslutades teckningstiden i NC Lahega AB (publ):s ("NC Lahega") riktade emission av teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och tillkom anställda i koncernen samt NC Lahegas dotterbolag Lahega Kemi Aktiebolag. Genom emissionen nyemitteras 2 500 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en (1) ny aktie. Emissionen av teckningsoptioner motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. Utöver dessa teckningsoptioner kommer NC Lahegas VD Erik Hantoft teckna ytterligare en köpoption genom ett optionsavtal mellan Hantoft och Nocroc Ventures AB ("Nocroc"), en av NC Lahegas storägare. Köpoptionen inom optionsavtalet mellan Erik Hantoft och Nocroc berättigar Hantoft förvärv av totalt 1 000 000 aktier ur Nocrocs befintliga aktieinnehav i NC Lahega och bidrar därmed inte till någon utspädning för övriga aktieägare i bolaget.

2016-12-19
Regulatorisk

Idag, den 19 december 2016, hölls extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

<<
1
...
8
9
10
11
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.