Toggla navigering
NC Lahega AB - Delårsrapport

1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (28,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -12,0 (-2,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,4 (-4,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 21,0 MSEK, varav 17,9 MSEK påverkade EBITDA.

1 januari - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,3 (96,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -16,2 (-2,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-7,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 27,6 MSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Den förvärvade Lahegakoncernen har utvecklats enligt plan.
 • NC Lahega presenterade ny ledningsgrupp - huvudkontoret flyttade till Helsingborg.
 • NC Lahega förnyade avtal om hygienprodukter till Region Skåne.
 • Torbjörn Lindgren utsågs till ny ordförande i NC Lahega.
 • Erik Hantoft utsågs till ny VD i NC Lahega.
 • Produktionen inom NCL Brands har koncentrerats till Helsingborg. Produktionen inom Private Label och Logistik fördelas optimalt mellan Rörvik och Helsingborg. Avveckling av pulververksamheten i Rörvik inleddes.
 • NC Lahega ökade takten i integrationsarbetet: beslutade om avsättningar och nedskrivningar på 21 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. 

VD HAR ORDET
Detta är det första kompletta kvartalet som NC Lahega rapporterar som en sammanhållen koncern, efter att förvärvet fullbordades den 20 juni i år. Därför är det glädjande att konstatera att integrations-processen går över förväntan. Vi har kommit längre i arbetet än planerat och integrationen blir mer djupgående än vad vi initialt avsåg. Produktionen inom NCL Brands koncentreras till Helsingborg, liksom flertalet administrativa funktioner, medan produktion inom Private Label & Logistik samt utveckling och support fördelas mellan Rörvik och Helsingborg. Den nya säljorganisationen har tagit form.

Som en konsekvens av det tog styrelsen i oktober beslut om extra avsättningar och nedskrivningar på 21 MSEK. Det handlar dels om omvärderingar och synkronisering av redovisningsprinciper, dels om att större delar av produktionen samordnas, vilket sammantaget belastar resultatet med 11,1 MSEK. Avsättningar för hyreskostnader för lokaler som inte kommer att användas, samt kostnader för att lägga ned pulververksamheten i Rörvik, påverkar resultatet negativt med 5,4 MSEK, vilket ger förutsättningar för bättre lönsamhet på sikt. Vi tar även kostnader för övertalighet kopplad till förändringsarbetet, totalt 3,2 MSEK. Övriga integrationskostnader uppgår till 1,4 MSEK. 

Vi räknar med att successivt realisera synergierna med full effekt under 2017. Under det gångna kvartalet har inte minst arbetet med effektivare gemensamma inköp getts hög prioritet. 

Omsättning och resultat påverkas positivt av att vi nu rapporterar det första hela kvartalet som en koncern. Omsättningen uppgick till 73,5 MSEK (28,3) med EBITDA på -12,0 MSEK (-2,4), vilket får ses som bra med tanke på att detta kvartal belastas med kostnader av engångskaraktär på 17,9 MSEK som påverkar EBITDA negativt. Det tredje kvartalet är också normalt årets svagaste på grund av semesterperioden. Resultatet för den förvärvade Lahegakoncernen har utvecklats enligt plan. 

För mig är detta min första kvartalsrapport som VD för NC Lahega, men med många års erfarenhet av branschen så ser jag tydligt vilken potential som finns: vi skapar en stark aktör med fokus på kunderna. Många medarbetare har engagerats i arbetet med en gemensam produktportfölj och vår nya varumärkesstrategi, med målet att skapa ökad tydlighet i vår kommunikation med marknaden. Det är nu vi lägger grunden för lönsam tillväxt och nöjda kunder!

Erik Hantoft
VD, NC Lahega AB (publ)

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2016, 24 februari 2017
Delårsrapport Q1 2017, 12 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017, 25 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017, 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017, 16 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 18 November 2016

För ytterligare information
Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: erik.hantoft@lahega.se 

Informationen i denna rapport är sådan som NC Lahega ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 18 november 2016 klockan 08.30. Redeye AB är NC Lahegas certified adviser.

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se

Filer för nedladdning
2016-12-19
Regulatorisk

Idag, den 19 december 2016, hölls extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

2016-11-30
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ), 556792-0193, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 kl. 10.00 på NC Lahega, Makadamgatan 16, Helsingborg. På dagordningen står beslut om riktad emission av teckningsoptioner för ledande befattningshavare.

2016-11-28
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

2016-11-24
Regulatorisk

Torbjörn Lindgren 640703-4377, ordförande i NC Lahega, har 2016-11-23 förvärvat ytterligare aktier i NC Lahega AB (publ) och äger efter förvärvet, direkt och via bolag, 5.150.000 aktier motsvarande 10,09 % av aktiekapitalet i NC Lahega.

2016-11-18
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (28,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -12,0 (-2,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,4 (-4,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 21,0 MSEK, varav 17,9 MSEK påverkade EBITDA.

1 januari - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,3 (96,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -16,2 (-2,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-7,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 27,6 MSEK.
2016-10-25
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.

2016-09-15
Regulatorisk

Vice VD Erik Hantoft tar över som VD för NC Lahega AB. Nuvarande VD Anders Svensson kommer att fortsätta arbeta med koncernövergripande frågor som vice VD under en övergångsperiod.

2016-09-01
Regulatorisk
2016-08-19
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (33,1) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20 - 30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 20,6 (14,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -1,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-2,3) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 2,3 MSEK.

1 januari - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 (68,0) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20-30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 33,1 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (0,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-3,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 6,6 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. Omsättningen för Lahegakoncernen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2016 till 119,8 MSEK.

1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB