Toggla navigering
NC Lahega ändrar datum för bokslutskommunikén

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 12 maj 2017.

Valberedningen inför årsstämman 2017 kommer att bestå av Staffan Persson (ordförande) representerande Nortal Investments AB, Peter Ragnarsson representerande LMK Forward AB och Nocroc Ventures AB och Torbjörn Lindgren, representerande Hasselgården Holding AB. För aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen sker detta via: Valberedningen, NC Lahega AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg, alternativt: info@lahega.se.

Följande datum gäller i övrigt för den finansiella rapporteringen 2017:

Delårsrapport Q1 2017 12 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017 25 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018

Helsingborg 28 november 2016

För ytterligare information:
NC Lahega AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30

Denna information är sådan information som NC Lahega AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl. 08:30 CET. Redeye AB är NC Lahegas certified adviser. NC Lahega AB (publ), 556792-0193

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se

Filer för nedladdning
2016-12-19
Regulatorisk

Idag, den 19 december 2016, hölls extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

2016-11-30
Regulatorisk

Aktieägarna i NC Lahega AB (publ), 556792-0193, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 kl. 10.00 på NC Lahega, Makadamgatan 16, Helsingborg. På dagordningen står beslut om riktad emission av teckningsoptioner för ledande befattningshavare.

2016-11-28
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

2016-11-24
Regulatorisk

Torbjörn Lindgren 640703-4377, ordförande i NC Lahega, har 2016-11-23 förvärvat ytterligare aktier i NC Lahega AB (publ) och äger efter förvärvet, direkt och via bolag, 5.150.000 aktier motsvarande 10,09 % av aktiekapitalet i NC Lahega.

2016-11-18
Regulatorisk

1 juli - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (28,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -12,0 (-2,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,4 (-4,5) MSEK.
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 21,0 MSEK, varav 17,9 MSEK påverkade EBITDA.

1 januari - 30 september 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,3 (96,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, uppgick till -16,2 (-2,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22,7 (-7,8) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 27,6 MSEK.
2016-10-25
Regulatorisk

Styrelsen i NC Lahega har beslutat att göra avsättningar och nedskrivningar av engångskaraktär motsvarande 21,0 MSEK i Q3, varav 11,2 MSEK är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 MSEK beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.

2016-09-15
Regulatorisk

Vice VD Erik Hantoft tar över som VD för NC Lahega AB. Nuvarande VD Anders Svensson kommer att fortsätta arbeta med koncernövergripande frågor som vice VD under en övergångsperiod.

2016-09-01
Regulatorisk
2016-08-19
Regulatorisk

1 april - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (33,1) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20 - 30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 20,6 (14,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -1,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-2,3) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 2,3 MSEK.

1 januari - 30 juni 2016*

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 (68,0) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20-30 juni.
 • Bruttovinsten uppgick till 33,1 (30,2) MSEK. 
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (0,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-3,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade perioden med 6,6 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. Omsättningen för Lahegakoncernen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2016 till 119,8 MSEK.

1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

© 2019 Clemondo AB