Pressmeddelanden

ETT STARKT ÅR SUMMERAS

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED OKTOBER-DECEMBER 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (98,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 8,1 (17,3) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,8 (13,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (9,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,07) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,07) SEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Clemondo tecknade avtal med Luna Group om försäljning av växtbaserade städprodukter från Greenium. Avtalet beräknas uppgå till 1,5 MSEK per år.
 • Efter en testperiod beslutade Bilia att helt gå över till Greenium för all fordonstvätt som de bedriver.
 • Clemondo tecknade avtal med Alligo inom Momentum Group, kända på marknaden genom varumärken som Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Avtalet beräknas uppgå till cirka 2,5 Mkr per år och omfattar försäljning av produkter från Clemondos samtliga varumärken.
 • Clemondo skriver avtal med AllOffice Nordic AB om försäljning av varumärket Liv
 • Clemondo vinner priser Best Green Initiative som delas ut av Ikaros Cleantech AB
 • Clemondo nominerade till Helsingborg Stads miljöpris 2021
 • Clemondo skriver under Helsingborg Stads klimatavtal för att bidra till stadens mål om klimatneutralitet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Region Stockholm gällande leverans av hygien- och städprodukter, varav 60% är artiklar från Greenium-sortimentet. Avtalet träder i kraft 1 april 2022.

VD har ordet

"Clemondo är vid utgången av 2021 ett helt annat bolag med avsevärt bättre finanser än för två år sedan, med en soliditet på 42,7 procent och en skuldsättning nära noll."

Under det fjärde kvartalet 2021 nådde Clemondo en nettoomsättning på 75,4 MSEK (98,6) med ett rörelseresultat EBITDA på 8,1 MSEK (17,3), vilket gav en EBITDA-marginal på 10,6 procent (17,2). För helåret 2021 nådde Clemondo en omsättning på 301,5 MSEK (359,1) och ett resultat EBITDA på 40,2 MSEK (68,8) med EBITDA-marginalen 13,2 procent (18,9). Både perioden och helåret var starka, men förminskas vid jämförelse med 2020 som får ses som ett extremår på grund av den gigantiska men tillfälliga efterfrågan under pandemin.

En mer rättvisande jämförelse är med 2019: då blir 2021 ett år då samtliga finansiella mål uppnås.

Vi är stolta över att ha parerat snabba förändringar på marknaden med en EBITDA-marginal klart över vårt finansiella mål 2021. Från och med årsskiftet har vi genomfört prishöjningar som bidrar till att förbättra bruttomarginalen. Pristrycket på råvaror gör att ytterligare prishöjningar kan behövas under 2022 och i en situation med bestående inflation behöver vi utveckla vår förmåga att förhandla löpande. Vår starka balansräkning förtjänar en kommentar: Clemondo är vid utgången av 2021 ett helt annat bolag med avsevärt bättre finanser än för två år sedan, med en soliditet på 42,7 procent och en skuldsättning nära noll.

Perioden har liksom helåret präglats av fortsatta affärsmässiga framgångar. För drygt ett år sedan lanserade vi Greenium, vår växtbaserade serie med överlägsna prestanda. Vi ser redan att vår position som pionjärer inom hållbar rengöring stärker vår ställning på marknaden och ger nya affärer. Vi arbetar aktivt med värdebaserad försäljning under devisen Alltid hållbart - Alltid med omtanke, och det blir därmed tydligt för allt fler kunder hur Clemondo kan hjälpa dem till en hållbarare och lönsammare affär. För våra kunder inom fordonsvård och städning innebär ett skifte till växtbaserade rengöringsprodukter inte bara stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet utan också bättre arbetsmiljö och en mer hållbar affär. Det är anledningar till att drygt hälften av alla nya affärer 2021 bygger på Greenium.

 • Inom Fordon växte vår affär under året, trots att nybilsförsäljningen bromsade kraftigt under andra halvåret på grund av brist på halvledare. Växtbaserad fordonsrengöring med Greenium stod för ungefär en fjärdedel av försäljningen vid årets utgång. Vi ser att stora aktörer är tidigt ute med att skifta till hållbar rengöring men också att intresset bland övriga ökar när vi tydligt kan visa att effektiviteten är densamma eller högre. Under perioden valde bland annat Bilia att konvertera fordonstvätten till Greenium. Vår automattvättaffär utvecklas positivt även om integrationsprocessen har tagit mer tid och medfört större kostnader än väntat 2021.
 • Inom Hygien fortsatte normaliseringen av efterfrågan, samtidigt som vi försvarar de marknadsandelar som vi har tagit under pandemin. Vår försäljning ligger därför på en högre nivå än före pandemin. Clemondos konkurrenskraft stärks av vårt gröna växtbaserade erbjudande inom städning. Det blev extra tydligt i Region Stockholm senaste upphandling, där regionen valde att poängsätta produkternas hållbarhet med utfallet att Clemondo vann affären som till 60 procent består av Greenium-produkter. Vår förhoppning är att offentliga aktörer ska gå före och premiera hållbarhet och kvalitet före pris.
 • Inom Industri innebar helåret en mindre nedgång jämfört med 2021, vilket främst beror på skiftet i konsumtion fran bostad till resande. Även här bidrar Greenium till nya affärer.

Vår drivkraft är att guida våra kunder till en lönsammare affär genom att hjälpa dem med ett hållbarare erbjudande till sina kunder. Effekten av ett skifte är omedelbar och insatsen begränsad, så det är inget svårt beslut att ta. Det finns därför stor potential och Clemondo är väl positionerat på marknaden, med ett tydligt försprång mot konkurrenterna. Vi ser med tillförsikt på framtiden!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning 2021.................................. 21 April 2022
Delårsrapport Q1 2022................................ 12 Maj 2022
Årsstämma 2022......................................... 13 Maj 2022
Delårsrapport Q2 2022.......................... 18 Augusti 2022
Delårsrapport Q3 2022...................... 11 November 2022
Bokslutskommuniké 2022..................... 17 Februari 2023

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar bokslutskommuniké
Torsdagen den 17 februari 2022, klockan 13.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för fjärde kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5010661825698089487

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

2022-08-18
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED APRIL - JUNI 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,0 (74,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,6 (7,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 0,4 (3,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (2,6) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,00 (0,02) SEK.
2022-05-13
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.

2022-04-21
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

2022-04-20
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

2022-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 kl. 15.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Med anledning av coronaviruset kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.

2022-02-17
Regulatorisk
1
2
...
12
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.