Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2018

Emission och åtgärdsprogram ger handlingsutrymme för nystart

1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,7 (72,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -9,4 (4,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,2) MSEK, varav 9,5 (0,2) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,9 (-1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,04) SEK före utspädning och -0,24 (-0,04) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 141,5 (167,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,2 (14,6) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 9,7 (0,9) MSEK, varav 9,5 (0,9) MSEK påverkade EBITDA
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17,2 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 (0,02) SEK före utspädning och -0,32 (0,02) efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Clemondo omstrukturerar organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Åtgärderna innebär bland annat att produktionen i Rörvik stängs och koncentreras till Helsingborg.
 • Kvartalet belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader som är kopplade till omstruktureringen.
 • Clemondo genomför fulltecknad och garanterad företrädesemission om cirka 36 MSEK efter emissionskostnader, som ska finansiera ett åtgärdsprogram för att säkerställa en offensiv tillväxt.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo har förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett hyresavtal för en verksamhetslokal belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda avsättningar för hyreskostnader av outnyttjade lokalytor i samband med omstruktureringen under andra halvåret 2016 bedöms täcka samtliga kostnader som är hänförliga till förlikningen.

VD har ordet 

"Åtgärdsprogrammet kommer öka vår konkurrensförmåga och generera tillväxt"

Clemondos försäljning under årets andra kvartal summerades till 67,7 MSEK, vilket är 4,7 MSEK lägre än motsvarande period i fjol. Framför allt bidrog prispress och hardare konkurrens inom saval private label som hygien-segmentet till den lagre nivån jämfört med Q2 2017. Vår bruttomarginal fortsätter att pressas av prishöjningar på råvaror.  Vi tvingas därför till att ytterligare höja våra priser under hösten. Justerad EBITDA uppgick till 0,1 MSEK jämfört med 4,5 MSEK för motsvarande period föregående år.

Under perioden inledde vi arbetet med ett offensivt åtgärdsprogram i syfte att stärka vår lönsamhet och konkurrenskraft. I korthet går åtgärderna ut på att vi samlar vår tillverkning i Helsingborg, koncentrerar funktioner istället för att sprida ut dem, utvecklar kompetensen i vår marknads- och säljorganisation samt outsourcar aktiviteter så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. Det innebär att kvartalet belastas med 9,7 MSEK i engångskostnader, i huvudsak avsättningar för hyreskostnader, personal-förändringar i såväl Helsingborg som Rörvik och miljökostnader kopplade till stängningen av fabriken i Rörvik.

Utöver de direkta avsättningarna som redovisas i Q2 så räknar vi med att engångskostnader av löpande karaktär för projektledning, flytt och extraordinära personalkostnader kommer att påverka resultatet fortsatt under 2018. Effekterna av besparingarna kommer successivt att bli synliga under andra halvåret 2018 och under 2019. Efter periodens utgång har vi förlikats med Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader i en tvist gällande ett hyresavtal för en av våra verksamhetslokaler belägen i Håknatorp i utkanten av Rörvik. Uppgörelsen påverkar inte resultatet eftersom tidigare gjorda avsättningar som gjordes i samband med omstruktureringen under 2016 bedöms täcka kostnaderna för uppgörelsen.

Vi kan också glädja oss över att vi framgångsrikt har genomfört en emission som tillför omkring 36 MSEK efter emissionskostnader. Likviden finansierar åtgärdsprogrammet som sänker kostnadsbasen och stärker vår balansräkning. Emissionslikviden möjliggör även en förstärkt bearbetning av marknaden, bland annat en satsning på våra digitala kanaler. Under hösten kommer vår nya hemsida att presenteras, vilket väsentligt förbättrar tillgängligheten till information om våra produkter.  Vi arbetar vidare med att se över vårt produktsortiment för att förfina vårt erbjudande till kunder inom utvalda segment och inom kort kommer vi att lansera en ny produktserie inom proffsrekond.

Jag är övertygad om att det åtgärdsprogram som vi nu genomför kommer öka vår konkurrensförmåga och generera tillväxt. Emissionen säkerställer att vi har resurser och kraft att vara fortsatt offensiva med förbättrad marknadsbearbetning och fortsatt implementering av vår varumärkesstrategi för att därigenom uppnå våra finansiella mål.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 3, 2018 16 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 24 augusti 2018

Clemondo Group AB (publ)

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Camilla Dahlin, styrelseledamot
Jonas Schoultze, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information
Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected]

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: [email protected]

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 24 aug 2018 klockan 08.30 CET.

Filer för nedladdning
2019-05-15
Regulatorisk

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.

2019-05-09
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.

2019-05-09
Regulatorisk

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.
2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.

2019-03-18
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har sedan förvärvet av Lahega förhandlat med Stile Realestate AB om villkoren för ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden för uppgörelsen täcks till fullo av tidigare gjorda avsättningar.

2019-02-15
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.

2019-02-15
Regulatorisk

Anpassad kostym och positiva nyheter inom fordon

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,1 (73,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (2,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 5,6 (0,1) MSEK, varav 5,6 (0,1) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK och -0,06 (-0,07) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 270,1 (300,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -17,4 (18,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 18,8 (1,4) MSEK, varav 18,6 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,16) SEK och -0,4 (-0,16) SEK efter utspädning.
2019-01-30
Regulatorisk

Clemondo Group AB (publ) har ingått ramavtal med Bilia om att förse samtliga anläggningar i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård. Avtalet gäller i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år, Clemondo bedömer att affären med Bilia ökar från 4 till 8 MSEK under 2019. På sikt innebär avtalet ytterligare potentiell volym.

2018-12-20
Regulatorisk

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Svensson till ny VD för Clemondo med start den 1 januari 2019. Samtidigt tar Michael Engström, t f VD och styrelseledamot, över posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som ledamot i styrelsen.

<<
1
...
5
6
7
8
...
11
>>

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.